Historisk arkiv

Brev til Riksadvokaten, Politidirektøren og leder for Spesialenheten

Vedrørende anmeldelser om politiets maktbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisministeren inviterer Riksadvokaten, Politidirektøren og leder for Spesialenheten til et møte for å drøfte ulike spørsmål knyttet til pågripelse med dødelig utgang. Les brevet her.

Jeg ønsker med dette å invitere til et møte for å drøfte ulike spørsmål knyttet til pågripelse med dødelig utgang. 

Jeg vil for det første understreke at påtalemessige avgjørelser hører inn under Riksadvokatens ansvarsområde. Det er fra min side ikke noe ønske å legge meg opp i riksadvokatens og politiets håndtering av de konkrete enkeltsakene som har vært fremme i den offentlige debatten.

For det andre er det etter mitt syn en målsetning å skape mer åpenhet knyttet til saker der personer omkommer i forbindelse med politiets arbeid og hvordan disse sakene skal håndteres. Dette vil etter mitt syn bidra til å opprettholde den høye tilliten politiet har i den norske befolkningen.

Det er for det tredje etter regjeringens syn svært viktig med en god dialog med innvandrermiljøene og innvandrerorganisasjonene.  Det er etablert kontaktforum mellom innvandrerorganisasjonene og politiet. Videre er det etablert lokale fora for kontakt mellom politiet ute i enkelte distriktene og innvandrerorganisasjonene. Justisdepartementet har også faste møter med representanter fra OMOD, senest den 20 oktober 2006.  Det var og møte med  OMOD og African Cultural  Awareness i forbindelse med Obiora-saken 15 mai d.å.

Jeg er orientert om at Politidirektoratet har igangsatt viktige tiltak som gjennomgang av instrukser og presisering av retningslinjer. Jeg er glad for at det ved Politihøgskolen i år taes opp et rekordantall studenter med minoritetsbakgrunn (29). Jeg har også merket meg at Politidirektøren har gitt tydelige signaler om at erfaringen knyttet til de nevnte saker vil bli tatt inn i politiutdannelsen og at dette er tydelig videreformidlet internt i politiet.

Spesialenheten for politisaker sin oppgave er å sikre en behandling basert på rettsikkerhet og likhet både for dem som anmelder politiet og for den tjenestemann/kvinne som blir anmeldt.

Spesialenheten (for politisaker) har vært i funksjon siden 1. januar 2005 og utfører et godt og viktig arbeid. Regjeringen har styrket enheten i budsjettet for 2007, knyttet til organisatoriske endringer og opprettelse av nye stillinger. Det er meget viktig at enheten fungerer godt. Jeg har tidligere gitt utrykk for at den nyordningen som Spesialenheten representerer skal evalueres. Det legges opp til å forberede en slik evaluering i 2008 som skal skje i samarbeid med Riksadvokaten.

Jeg vil derfor invitere til et møte om disse forhold mandag 18. juni 2007 kl. 1000 i Justisdepartementet på statsrådens møterom.

Med vennlig hilsen
Knut Storberget