Historisk arkiv

Effektivitet i straffesakskjeden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Riksrevisjonen har vurdert domstolenes oppfølgning av frister. Justisminister Knut Storberget mener vi er på rett vei i arbeidet med å få en mer effektiv straffesakskjede.

Riksrevisjonen har vurdert domstolenes oppfølgning av frister. Justisminister Knut Storberget har følgende kommentar til resultatene:  

Vi er på rett vei i arbeidet med å få en mer effektiv straffesakskjede. Justisdepartementet vil ha stor oppmerksomhet rettet mot virksomhetenes måloppnåelse også i tiden fremover.

Rask straffereaksjon er avgjørende for den alminnelige rettsoppfatning og for å hindre at lovbrytere begår ny kriminalitet. Overfor unge lovbrytere er det særlig viktig med rask, målrettet og effektiv reaksjon.

Regjeringen ønsker målrettet oppfølging for yngre lovbrytere. Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på reaksjoner og tiltak for ungdom mellom 15 og 18 år som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Utvalget skal komme med sine forslag innen 1. oktober 2008.

Kraftig forbedring de seneste årene. Fristene som er satt av Stortinget ble nådd for 60 prosent av voldssakene i 2007. Dette er en bedring fra Riksrevisjonens saksgjennomgang i 2003, da 22 prosent av disse sakene ble påtaleavgjort innen fristen.

Unge lovbrytere. Fristen for påtale i saker for unge lovbrytere ble nådd i 77 prosent av sakene i 2007. Dette er en betydelig forbedring fra Riksrevisjonens saksgjennomgang i 2003, da 27 av 28 saker oversteg fristen på 42 dager.

De siste årene har det blitt jobbet systematisk i domstolene for å redusere saksbehandlingstiden både i straffesaker og i sivile saker. Dette arbeidet har gitt gode resultater:

    • Tingrettene er nå innenfor målsetningen for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker.
    • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker i lagmannsrettene har gått ned, men er ennå ikke innenfor målsetningen på landsbasis.  
    • Saksbehandlingstiden i sivile saker er redusert både i lagmannsrettene og i tingrettene.

Det har vært prosjekter i flere store domstoler for å få ned restansene. I Gulating er prosjektet avsluttet med gode resultater. Det tilføres fortsatt ekstra ressurser til tingrettene i Oslo og Bergen og til Borgarting lagmannsrett. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i straffesaker ved Oslo tingrett, landets største domstol, og Bergen tingrett er innenfor Stortingets fastsatte mål. Prosjektet ved Borgarting fokuserer på sivile saker, hvor restansene er redusert med om lag en tredjedel.

Soningskøen. ¾ av køen for ubetingede dommer er fjernet siden sommeren 2006, da soningskøen var på 2791 dommer. Ved telling 10. september var soningskøen nede i 669 dommer.