Historisk arkiv

Hvordan forhindre uriktige domfellelser?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et granskningsutvalg har undersøkt hvorfor Fritz Moen ble uriktig domfelt og vurdert behov for endringer for å forhindre uriktige domfellelser i fremtiden. Flere tiltak er iverksatt, og Justisdepartementet sender nå forslag til videre oppfølging på høring.

Utvalget ble oppnevnt 8. september 2006 og ledet av professor Henry John Mæland. Utredningen ble avgitt til Justisdepartementet 25. juni 2007. I høringen redegjør departementet for anbefalingene fra utvalget, herunder hvordan anbefalingene er fulgt opp, eller foreslås fulgt opp videre.

Eksempler på igangsatte tiltak:

  • Riksadvokaten har utarbeidet midlertidige regler og rutiner for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer.
  • Riksadvokaten og Politidirektoratet har blitt enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på sikring av biologisk spormateriale.
  • Rapporten "Rett til tolk - Tolking og oversettelse i norsk straffeprosess", har vært på høring. Justisdepartementet arbeider nå med videre oppfølging.
  • Den rettsmedisinske kommisjon har igangsatt en rekke tiltak for å styrke opplæringen av de sakkyndige. I møte mellom justisministeren og leder av Den Rettsmedisinske Kommisjon 25. april 2008, ble det besluttet at det skal opprettes en tverrdepartemental gruppe som skal se nærmere på rekruttering og utdannelse av rettspsykiatrisk sakkyndige.
  • Departementet arbeider med en proposisjon om lydopptak under hovedforhandlingen i straffesaker.