Historisk arkiv

Riksrevisjonens rapport om økonomisk kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet. En av konklusjonene er at politi- og påtalemyndigheten utgjør en flaskehals når det gjelder å følge opp anmeldte saker. – Regjeringen prioriterer kampen mot den økonomiske kriminaliteten høyt. Derfor tar vi kritikken på alvor, sier statssekretær Terje Moland Pedersen.

Riksrevisjonens undersøkelse har omfattet innsatsen til skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, arbeids- og velferdsetaten og politi- og påtalemyndigheten i kampen mot økonomisk kriminalitet fra 2004 til 2007.

I denne perioden har andelen henleggelser som skyldes manglende saksbehandlingskapasitet hos politi- og påtalemyndigheten, økt vesentlig – særlig i Oslo politidistrikt. Det er også funnet store variasjoner mellom politidistriktene når det gjelder oppklaringsprosenten for økonomisk kriminalitet.

– Regjeringen vil arbeide videre for at saker ikke henlegges på grunn av manglende kapasitet, sier Moland Pedersen.

– Derfor har vi kommet med en rekke tiltak for å bekjempe økonomisk kriminalitet, senest i budsjettet for 2009: Der foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 12 millioner kroner som skal gå til oppfølging av straffbare forhold som er avdekket av skatteetaten. Vi foreslår også generelt å styrke Oslo politidistrikts innsats mot økonomisk kriminalitet ved å opprette tre etterforskningsteam.

Andre tiltak:

  • I 2006 ble Økokrim tilført ressurser for å styrke arbeidet mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger.
  • I 2006 og 2007 ble Økokrim tilført midler for videreutvikling av nytt datasystem (ASK) til mottak og behandling av meldinger om mistenkelige transaksjoner og annen etterretningsinformasjon. Dette ble nylig ferdigstilt.
  • Økokrim ble styrket med 11 nye stillinger i 2006.
  • Regjeringen har sørget for flere bistandsrevisorer i politidistriktene, slik at dette nå er en landsdekkende ordning.
  • Økokrim fikk i tillegg til ordinær tildeling 20 millioner kroner til etterforskingen av en særskilt skattesak i 2008. Det ble også bevilget 10 millioner til denne saken i revidert nasjonalbudsjett for 2007.

Riksrevisjonens undersøkelse peker også på at politi- og påtalemyndigheten har utfordringer nå det gjelder å inkludere inndragning av utbytte fra straffbare handlinger som en del av etterforskningen av økonomisk kriminalitet.

– Vi er enig i at dette ikke er godt nok. Derfor er det viktig at politi- og påtalemyndigheten følger opp de senere års klare signaler om at innsatsen for å inndra utbytte fra straffbare handlinger, skal styrkes, sier Moland Pedersen.

Politidirektoratet har på oppdrag fra Justisdepartementet etablert en arbeidsgruppe som skal identifisere og vurdere tiltak i politiet og påtalemyndigheten som kan bidra til at disse inndrar mer utbytte fra straffbare handlinger. Arbeidsgruppen består av representanter for riksadvokaten, Politidirektoratet, Økokrim og to politidistrikter. Gruppen skal avlegge rapport innen 01.12.2008.