Historisk arkiv

Undersøkelseskommisjonen etter fiskefartøyet Westerns forlis – utsatt frist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har besluttet å gi undersøkelseskommisjonen etter Westerns forlis utsatt frist til 17. november 2008 med å avlevere rapport.

Undersøkelseskommisjonen ble oppnevnt 8. mai 2006 som følge av Stortingets behandling av St. prp. nr. 41 (2005-2006), jf. Innst. S. nr. 129 (2005-2006). Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for bringe på det rene årsaken til ulykken. Undersøkelseskommisjonen ble gitt utsatt frist til 2. juni 2008 for å avgi rapport. Årsaken til behovet for ytterligere fristutsettelse er at Nordland fylkeskommune hevet vrakdeler fra Western i april 2008. Kommisjonen har etter dette satt i gang undersøkelser av vraket som det vil ta noe tid å ferdigstille.

Justisdepartementet har derfor besluttet å utsette fristen for kommisjonen til å avlevere rapport.

Fiskefartøyet «Western» forliste på vei fra Lovund til Myken i Nordland 6. februar 1981. Forliset ble først gransket av den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten. Kommisjonen avga rapport 6. april 1981. For å sluttføre saken og sikre at den er best mulig belyst, ble det nedsatt en ny undersøkelseskommisjon i mai 2006.