Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Western-kommisjonens rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet Western har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Astri Aas-Hansen. – Rapporten vil nå bli gjennomgått i Justisdepartementet. Vi håper at årsaksforholdene rundt dette tragiske forliset nå er klarlagt, sier Aas-Hansen.

Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet Western har i dag overlevert sin rapport til statssekretær Astri Aas-Hansen.

– Rapporten vil nå bli gjennomgått i Justisdepartementet. Vi håper at årsaksforholdene rundt dette tragiske forliset nå er klarlagt, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

Kommisjonen har idag følgende pressemelding:

Fiskefartøyet ”Western”s forlis 6. februar 1981

– avlevering av undersøkelseskommisjonens rapport i Bodø den 17. november 2008

Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet ”Western” 6. februar 1981 overleverer i dag sin rapport til statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, i Bodø. Syv personer omkom ved forliset.

Undersøkelseskommisjonens sammensetning og mandat
Kommisjonen ble oppnevnt av Justisdepartementet 8. mai 2006. Kommisjonen har bestått av følgende medlemmer:

  1. Brit Ankill, leder, tingrettsdommer, Salten tingrett
  2. Jørgen Amdahl, professor, Marin-Teknisk institutt ved NTNU
  3. Terje Nedrelid, divisjonssjef, MARINTEK
  4. Mona Madsen, politiadvokat, Midtre Hålogaland politidistrikt
  5. Kurt Bakken, skipper, Støtt
  6. Eva Toril Strand, fisker og styrmann, Averøy

Undersøkelseskommisjonen har hatt som mandat å foreta nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken.

Kommisjonsmedlemmet Bakken har under henvisning til sin helsetilstand ikke deltatt i kommisjonens arbeid etter oktober 2007. Den endelige rapporten er av denne grunn utarbeidet av kommisjonsmedlemmene Amdahl, Madsen, Nedrelid, Strand og kommisjonsleder Ankill. Når det i rapporten vises til kommisjonen er det således disse medlemmene det siktes til.

Undersøkelseskommisjonens arbeid
Kommisjonen har avholdt 9 åpne møter for mottak av forklaringer fra 49 vitner. I tillegg har det vært gjennomført en rekke arbeidsmøter.

Det har også vært avholdt møter med sakkyndige som har hatt oppdrag for kommisjonen. Kommisjonen har for øvrig hatt møter med etterlatte etter ”Western”s forlis.

Kommisjonen har innhentet og gjennomgått tilgjengelige dokumenter og undervannsfilmer som har blitt utarbeidet i tilknytning til forliset og senere hevingsforsøk, og har arbeidet med å innhente ytterligere opplysninger gjennom dokumentasjon og vitneavhør. I perioden 6.-13. juni 2006 og den 20. mars 2007 ble det foretatt undervannsfotografering av vraket av ”Western”, havområdet hvor ”Western” ble funnet etter forliset, og området rundt over en strekning på ca 1000m x 1000m. Kommisjonen har også gjennomført undersøkelser av vrakdeler som har blitt hevet i regi av kommisjonen i 2006 og Nordland fylkeskommune i 2008.

Undersøkelseskommisjonens vurdering av årsaken til forliset
Kommisjonen har vurdert alternative mulige årsaker til forliset. Konklusjonene er foretatt etter en helhetsvurdering av de opplysninger som foreligger i saken; herunder tekniske opplysninger om fartøyet, filmopptak fra perioden mars 1981-2007, vitneobservasjoner, undersøkelser av vrakdeler og sakkyndigrapporter.

Ut fra de undersøkelser som er foretatt kan ikke kommisjonen se at eksplosjon og/eller brann ombord i fartøyet, grunnstøting med vannfylling, lokal skogsvikt, sammenstøt med flytende gjenstander, kollisjon med fartøy eller sammenstøt med mine eller andre eksplosiver fremstår som sannsynlige årsaker til ”Western”s forlis.

Beregninger viser at en kantring kan ha skjedd i løpet av 10-20 sekunder. Deretter vil fartøyet bli liggende i et stabilt sideleie med 70o-80o krenging. Deretter ville det ta fra 3 til 7,5 minutter før fartøyet var totalt under vann. Mannskapet ville kun hatt få minutter på seg på å komme ut av fartøyet i krenget leie liggende på siden, samtidig som det ved slik krengevinkel ville være svært vanskelig å få sendt nødsignal fra ”Western”. Selv om det rent teoretisk kunne vært mulig å sende nødsignal, er det ut fra den sterkt reduserte antennehøyden usikkert om signalet ville blitt oppfanget.

Ut fra beregninger ville en eventuell kantring skje raskt og det ville være svært vanskelig å få sendt nødsignal. Det var et mannskap på syv om bord, hvor tre av mannskapet ble funnet omkommet etter forliset, mens fire er savnet. En av de omkomne ble funnet i undertøy, og det antas at minst en av mannskapet tok seg ut fra nødutgangen til lugaren i trålbakken. Det er ikke registrert nødsignal fra fartøyet. Signalpistol og patroner ble funnet i skipperlugaren i casingen ved heving i april 2008. Signalpistolen var ikke ladet. Blant annet disse forhold indikerer at forliset har skjedd raskt.

”Western”s svake stabilitet, sjøgangsegenskaper i bølger aktenfra på låringen sammenholdt med vær- og bølgeforhold på forlistidspunktet gjorde ”Western” sterkt eksponert for kantring.

Animasjon av Western. Vind og sjø kommer inn aktenfra, på styrbord låring.
(Western i bølger HS = 1.2 m / T = 4 sek. laber / frisk bris, bølgeretning styrbord låring, tyngdepunkt VCG = 2.5 m.)

Fartøyet var tilnærmet uskadd på de deler som kunne observeres før første hevingsforsøk, og det er ikke funnet vrakrester i forlisområdet under redningsaksjonen.

Samtlige forhold styrker etter kommisjonen oppfatning kantring som forlisårsak.

Kommisjonen finner det på denne bakgrunn overveiende sannsynlig at kantring var årsaken til ”Western”s forlis.

Ut fra de vurderinger som er foretatt kan flere alternative hendelser ha utløst kantring. Mulige hendelser kan være forskyvning av not, not over bord, vann i lasterom, vindkast og sjø på dekk i kombinasjon med bølge midtskips eller bølgebevegelser. Kantring kan også ha skjedd ved at flere faktorer har virket samtidig.

Kontaktperson: Kommisjonsleder Brit Ankill. Telefon: 48 14 12 63