Historisk arkiv

Skal vurdere eksplosive krigsetterlatenskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) og Justis- og politidepartementet (JD) vil sørge for å klargjøre ansvarsforhold og håndtering av eksplosive krigsetterlatenskaper.

Granater funnet under utgraving av bunker i Lakselv sentrum i 2008. Foto: Porsanger kommune
Granater funnet under utgraving av bunker i Lakselv sentrum i 2008. Foto: Porsanger kommune

Forsvarsdepartementet (FD) og Justis- og politidepartementet (JD) vil sørge for å klargjøre ansvarsforhold og håndtering av eksplosive krigsetterlatenskaper.

Under og etter den annen verdenskrig ble det kassert, dumpet og gravd ned ammunisjon og eksplosiver på ulike steder i landet. Slike såkalte krigsetterlatenskaper, i tillegg til blindgjengere fra eksempelvis fly og artilleri, blir med jevne mellomrom avdekket i forbindelse med gravearbeid og lignende, og da særlig i landets nordligste fylker. Blant annet ble det avdekket eksplosive krigsetterlatenskaper i Porsanger og Tromsø i 2008. Slike funn utgjør en uønsket risiko og bekymring for lokalbefolkningen. Selv om det foreligger etablerte rutiner ved funn av eksplosiver, er det likevel behov for ytterligere å klargjøre de eksisterende ansvarsforhold når det gjelder håndtering og kartlegging av slike krigsetterlatenskaper.

Regjeringen besluttet i St.meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Forsvaret skulle kartlegge hvilke problemer som kunne oppstå rundt ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver. Videre uttalte regjeringen i St.meld. nr. 35 (2008- 2009) Brannsikkerhet at Forsvarsdepartementet (FD) og Justis- og politidepartementet (JD) vil nedsette en arbeidsgruppe som skal følge opp dette arbeidet.

FD og JD har nå opprettet en arbeidsgruppe i tråd med føringene i St.meld. nr. 39 (2003-2004) og St.meld. nr. 35 (2008-2009). Eksplosivarbeidsgruppen består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet (POD), forsvarssektoren, herunder Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Fiskeridirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Kystverket. Ansvaret for å lede arbeidsgruppen samt sekretariatsfunksjonen er lagt til DSB. Mer om arbeidsgruppens mandat og sammensetning finner du her.