Historisk arkiv

Status pr. desember 2011

Historisk arkiv
Status pr. desember 2011

Beslutningskompetanse og status for Voldtektsutvalgets forslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Voldtektsutvalget ble oppnevnt 1. september 2006 for å utrede tiltak for blant annet å sikre bedre oppfølgning av personer som blir utsatt for voldtekt. Utvalget la fram NOU 2008: 4 Fra ord til handling i januar 2008. Nedenfor følger en oversikt over forslagene og status for de ulike tiltakene per desember 2011, inndelt etter kapitlene i utredningen.

Voldtektsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2006 for å utrede tiltak for blant annet å sikre bedre oppfølgning av personer som blir utsatt for voldtekt. Voldtektsutvalget la fram NOU 2008: 4 Fra ord til handling i januar 2008. Her følger en oversikt (pdf) over forslagene og status for de ulike tiltakene per desember 2011, inndelt etter kapitlene i utredningen.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en egen handlingsplan mot voldtekt. Handlingsplanen skal utarbeides av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justisdepartementet i fellesskap. Arbeidet vil bli ledet av Justisdepartementet. Voldtektsutvalgets utredning og statusrapporteringen vil være et viktig grunnlag i det videre arbeidet.