Historisk arkiv

Ny strategisk plan for kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen lanserte i dag en ny strategisk plan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet. Planen kommer i tillegg til den norske handlingsplanen på feltet fra 2006, og inneholder en rekke tiltak innen justissektoren.

FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 ble vedtatt i 2000. Den oppfordrer til at kvinner i langt større grad skal delta i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, og at kvinner må beskyttes bedre i væpnede konflikter.

Ti år etter at resolusjonen ble vedtatt konstaterte FNs generalsekretær at arbeidet for kvinner i krig og konflikt ikke er kommet på nær langt nok. Derfor følger regjeringen FNs oppfordring om å intensivere arbeidet, blant annet ved å utarbeide denne konkrete og forpliktendestrategien.

Den nye strategiske planen er en styrking av regjeringens eksisterende arbeid for gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og vil gjelde til og med 2013. Planen omfatter Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Barne-, likestillings og integreringsdepartementet .

Planen fokuserer på fem prioriterte områder: Fredsprosesser og fredsforhandlinger, internasjonale operasjoner, postkonflikt og fredsbygging, seksualisert vold i konflikt og styrket ansvarliggjøring og resualtatorientering.

Det er en rekke tiltak i planen som berører justissektoren:

  • arbeid for å øke kvinneandelen i internasjonale politioperasjoner og i Styrkebrønnen, beredskapsgruppen som sendes ut i internasjonale sivile krisehåndteringsoppdrag for internasjonale organisasjoner som FN, EU eller OSSE
  • opplæring i 1325-relaterte problemstillinger for norsk personell som reiser ut enten i  internasjonale politioperasjoner eller i regi av Styrkebrønnen
  • være en pådriver for integrering av kvinners rettigheter i opplæring for lokalt ansatte ved FNs misjoner,
  • bidra til å styrke og gjennoppbygge justissektoren i land der det har vært konflikt
  • jobbe for nulltoleranse for brudd på menneskerettigheter, deriblant seksuelle overgrep, begått av personale i utenlandsoperasjoner.