Historisk arkiv

Nye tiltak mot piratkopiering og varemerkeforfalskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår blant annet strengere straffer for piratkopieringsvirksomhet og en utvidelse av rettighetshaveres rett til erstatning. Forslagene sendes nå på høring.

– Disse forslagene vil innebære at virkemidlene for å bekjempe piratkopieringsvirksomhet blir vesentlig bedre, og at norsk næringsliv får rammevilkår for håndheving av industrielle rettigheter som er minst like gode som i våre viktigste konkurrentland, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår at rettighetshavers rett til erstatning ved piratkopiering og varemerkeforfalskning utvides betydelig. Samtidig foreslår regjeringen en kraftig økning av strafferammene for piratkopieringsvirksomhet: Normalstraffen foreslås økt fra bøter og fengsel inntil tre måneder til bøter og fengsel inntil ett år. I skjerpende tilfeller foreslås strafferammen økt til bøter og fengsel inntil tre år. Regjeringen foreslår også å innføre regler som gir rettighetshaver rett til å kreve opplysninger om distribusjonsnettverk og opprinnelse for piratvarer.

– Regjeringen ønsker å sikre gode rammevilkår for innovativ og merkevarebyggende næringsvirksomhet. Disse forslagene er et ledd i et større arbeid for å bekjempe piratkopiering og varemerkeforfalskning, sier Storberget.

Flere andre tiltak er allerede iverksatt: Blant annet ble reglene om grensekontroll styrket i 2007, og i den nye varemerkeloven fra 2010 er reglene om håndheving styrket. For tiden jobber Nærings- og handelsdepartementet med å etablere ett nettsted om piratkopieringsvirksomhet.