Historisk arkiv

Gjenopptakelseskommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i reglene om behandling av saker for Gjenopptakelseskommisjonen. – Jeg er stolt over at Norge har gjort det til en samfunnsoppgave å undersøke om avgjørelsen av en straffesak bør tas opp til ny vurdering, sier justisministeren.

Pressemelding

Nr.: 34 - 2006
Dato: 07.04.06

Endringer i saksbehandlingen i gjenopptakelseskommisjonen

Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i reglene om behandling av saker for Gjenopptakelseskommisjonen. - Jeg er stolt over at Norge – som ett av få land i Europa – har gjort det til en samfunnsoppgave å undersøke om avgjørelsen av en straffesak bør tas opp til ny vurdering, sier justisminister Knut Storberget.

Ordningen med at det er en kommisjon som avgjør om straffesaker skal gjenopptas har bred oppslutning, og det foreslås ikke omfattende endringer. Departementet foreslår blant annet at kommisjonen kan oppnevne bistandsadvokat for fornærmede i saken. For saker der det allerede følger av loven at kommisjonen ikke kan ta en begjæring om gjenopptakelse til følge, foreslås det dessuten at kommisjonens avgjørelse skal kunne begrunnes på en enklere måte enn etter dagens regler.

- Det er viktig at kommisjonen kan bruke sine ressurser i de tunge sakene, sier justisminister Storberget.

Ved behandling av en begjæring om gjenopptakelse kan det være aktuelt å avhøre vitner. Erfaring har vist at det i noen svært få tilfeller av sikkerhetsmessige grunner fremstår som nødvendig å hindre at den domfelte får innsyn i alle de opplysningene som kommisjonen får. Forutsetningen for å nekte innsyn er at dette er strengt nødvendig for å unngå fare for en alvorlig forbrytelse mot noens liv, helse eller frihet, og at kommisjonen har innhentet en uttalelse om situasjonen fra politiet. Det foreslås også at den som har begjært gjenopptakelse av en straffesak, avgitt forklaring for kommisjonen eller som arbeider eller gjør tjeneste for kommisjonen skal anses som en aktør i rettsvesenet, og dermed nyte godt av vernet etter straffeloven § 132 a.

– Det er rimelig at de ansatte i kommisjonen og andre som deltar i gjenopptakelsesprosessen har samme beskyttelse som andre aktører i rettsvesenet, sier Storberget.

Ot.prp. nr. 54 (2005-2006) Om lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.)