Historisk arkiv

Bedre tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår en lovendring for blant annet å styrke lokalt tilsyn med elektriske anlegg og installasjoner. Nettselskapene får nå en klarere tilsynsplikt. Kombinert med bestemmelser om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for netteiere som ikke følger opp sine plikter, skal loven bidra til å snu de senere års lavere tilsynsaktivitet.

- Tilsynet med elsikkerhet er viktig for å sikre liv, helse og materielle verdier. Gjennom lovforslaget ønsker Regjeringen å bidra til en styrking av tilsynsarbeidet på lokalt nivå, sier justisminister Knut Storberget.

Det har de senere årene vært lavere tilsynsaktivitet fra de lokale elektrisitetstilsyn (DLE). For å snu denne negative utviklingen, fremmer Regjeringen følgende lovforslag:

  • Klargjøring av overordnede tilsynsplikter
  • Regler som skal sikre et uavhengig og objektivt tilsyn
  • Regler som skal sikre at netteiere etterfølger lovens bestemmelser (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr).

I tillegg foreslås en presisering og oppdatering av lovens bestemmelser om tilsyn med elektrisk utstyr.

Nettselskap i Norge er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og virksomheter. Gjennom den lokale tilsynsaktiviteten (DLE) utfører nettselskapene blant annet kontroll av elektriske anlegg hos boligeiere. Det er bygningseier/bruker som har ansvaret for at elsikkerheten er ivaretatt. DLE skal gjennom tilsyn hjelpe eier/bruker med å ivareta dette ansvaret. DLE utfører også kvalifikasjonskontroller, kontroll av elektrisk utstyr og informasjons- og rådgivningsarbeid. Tilsynet yter i tillegg bistand til politiet i etterforskning av branner. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil følge opp at nettselskapene utfører sine forpliktelser gjennom DLE.

Lovforslagene vil bli nærmere presisert i forskrifter.

Ot.prp. nr. 51 (2006-2007)