Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Forslag til ny skiftelovgivning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Forslag til ny lov om skifte av dødsbo, ny lov om forsvunne personer og nye regler om arv ble i dag overlevert justisminister Knut Storberget. Hensikten er å få mer fleksible og effektive regler. Forslagene er samlet i NOU om ny skiftelovgivning.

Fra utvalgets egen pressemelding:
Utvalget foreslår en helt ny lov om dødsboskifte. Formålet er fleksible og effektive regler som sikrer verdiene i dødsboet og sørger for en betryggende fordeling av dem. Loven er forsøkt skrevet slik at det skal være enkelt å finne fram, også for menigmann. Målsettingene som ligger bak reformene ved tvisteloven av 2005 er søkt videreført og styrket i lovforslaget.

Utvalget foreslår at arvingene bare skal være ansvarlige for avdødes forpliktelser innenfor rammene av boets midler. Dette er en viktig endring og innebærer at arvingen etter forslaget ikke lenger skal trenge å være redd for å arve en gjeld som overstiger verdiene i boet. For kreditorene betyr dette at gjelden i og for seg ”dør” med debitor.

Forslaget vil også medføre at både samboere og ektefeller med særeie kan få hjelp til deling av boet etter skiftelovgivningen. Hensikten er å løse flere skifter etter de mer enkle saksbehandlingsreglene i skifteloven.

Utvalget går inn for at skifte av dødsbo fortsatt skal være tingrettens oppgave. Det foreslås imidlertid at retten avlastes ved at bobestyrerens stilling styrkes. Som oftest vil dette bety at en advokat får i oppdrag å gjennomføre skiftet etter reglene i loven.

Utvalget går videre inn for at skillet mellom offentlig og privat skifte skal videreføres både for dødsboskifter og felleseieskifter. Det betyr at arvinger og andre fortsatt skal kunne kreve å få rettens hjelp til å gjennomføre skiftet.

Det foreslås også endringer i arveloven. Dette gjelder blant annet reglene om arverekkefølgen ved samtidige dødsfall, reglene om avkortning av arv, og reglene om gjenlevendes testasjonsfrihet ved gjensidige testamenter. Utvalget foreslår blant annet at når noen gis forskudd på arv eller en større gave, så skal dette tas med ved beregningen av pliktdelsarven og ved beregningen av ektefellens arv. Dette betyr at gaver i levende live og arv i større grad vurderes samlet.

Utvalget foreslår videre å erstatte dagens lov om forsvunne personer med en ny lov. Den nye loven vil videreføre hovedtrekkene i gjeldende lov, men det foreslås også endringer i reglene om fremgangsmåten for å fastslå at en forsvunnet person er død. Det har skjedd betydelige samfunnsmessige endringer når det gjelder muligheten for kommunikasjon og identifikasjon siden gjeldende lov om forsvunne ble vedtatt. Det har derfor vært behov for en ny lov som følge av endringene i samfunnet. Tsunamien og andre naturkatastrofer har vist at det er nødvendig med et oppdatert lovverk også på disse områdene.

Utvalgets leder har vært professor Peter Lødrup, Universitetet i Oslo. Øvrige utvalgsmedlemmer har vært professor Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen, advokat Annette Janicke Musæus, advokatfirmaet Hjort, seksjonssjef Børge Bloch Trondvold, Trondheim tingrett, og avdelingsleder/dommer Tove Merete Voldbæk, Oslo byfogdembete. Uvalgets sekretær har vært stipendiat Kjetil Mujezinovic Larsen, Universitetet i Oslo.

Les NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning her.

Kontaktperson: Leder av utvalget Peter Lødrup, telefon 67 85 97 26