Historisk arkiv

Kriminalisering av sexkjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- Norge skal ikke bli en frisone for halliker og menneskehandlere. Vi ønsker å stanse prostitusjonen i Norge og sender nå forslaget om kriminalisering av sexkjøp på høring, sier justisminister Knut Storberget.

Etter forslaget skal kjøp av seksuelle tjenester kunne straffes med bøter, fengsel i inntil seks måneder – eller begge deler. Straffebudet rammer kjøp av sex generelt og skiller ikke mellom ulike grupper av personer som selger sex. Omstendighetene rundt kjøpet, som at personen er offer for menneskehandel, kan likevel ha betydning for straffeutmålingen. I dag er det straffbart å kjøpe sex av mindreårige. Dette straffebudet har strengere strafferamme og foreslås beholdt som en egen bestemmelse.

Kriminalisering gjelder bare den som kjøper sex, og skal ikke ramme den som selger. Etter forslaget, er det tilstrekkelig for straffansvar at vederlagets form er likegyldig.

Den foreslåtte strafferammen gir politiet adgang til å benytte tvangsmidler, som pågripelse og fengsling, skjult fjernynsovervåkning på offentlig sted og avlytting av samtale under visse vilkår.

Målet er at forbudet vil bidra til å endre holdninger, redusere etterspørselen og dermed gi et mindre marked for menneskehandel. For at kriminaliseringen ikke skal føre til en forverret situasjon for prostituerte, må det ses i sammenheng med andre hjelpetiltak. Regjeringen har i sin handlingsplan mot menneskehandel (2006-2009) en rekke tiltak for å bekjempe alle former for menneskehandel nasjonalt og internasjonalt.

For å evaluere virkningen av tiltakene skal prostitusjonsmarkedet kartlegges. Sentrale momenter er antall personer som etterspør og kjøper seksuelle tjenester i Norge, omfanget av prostitusjonen, organiseringen av prostitusjonsmarkedet og de prostituertes egen oppfatning av sin situasjon og utsatthet for vold.

Høringsfristen er 10. oktober 2007. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget før sommeren 2008.

Kontaktpersoner:
Førstekonsulent Aina Mee Ertzeid 22 24 53 84, kst. avdelingsdirektør Marianne Vollan 22 24 53 12

Høring om kriminalisering