Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Bourbon Dolphins forlis utredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet har mottatt utredningen etter forliset av ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin. En særskilt undersøkelses-kommisjon ledet av lagdommer Inger Lyng har kartlagt hendelsesforløp og årsaksfaktorer i forbindelse med forliset 12. april 2007.

  Forsiden til NOU 2008:8. Foto: Tony Hall

NOU 2008:8 - Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007.

Kommisjonens leder, Inger Lyng, overrekker NOU 2008: 8 til justisminister Knut Storberget.

Se overrekkelsen av utredningen her.

Animasjon av det sannsynlige hendelsesforløpet som førte til ulykken.

Animasjon av det sannsynlige hendelsesforløpet som førte til ulykken.

Animasjon av det sannsynlige hendelsesforløpet som førte til ulykken.

Animasjon av det sannsynlige hendelsesforløpet som førte til ulykken.

Justisdepartementet har mottatt utredningen etter forliset av ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin. En særskilt undersøkelseskommisjon ledet av lagdommer Inger Lyng har kartlagt hendelsesforløp og årsaksfaktorer i forbindelse med forliset 12. april 2007. Kommisjonen har også vurdert tiltak for å forebygge slike ulykker.

Undersøkelseskommisjonens egen pressemelding:

Undersøkelseskommisjonen etter forliset med ankerhåndteringsfartøyet Bourbon Dolphin 12. april 2007 overleverer i dag sin rapport til justisminister Knut Storberget. Åtte personer omkom ved forliset, mens syv overlevde.

Kommisjonen, som ble nedsatt i statsråd den 27. april 2007, har avholdt fem åpne høringer og avhørt 38 vitner, bl.a. de overlevende, offiserer fra andre fartøy som deltok i operasjonen, personer fra rederiet, verftet, operatørselskapet Chevron, boreriggen Transocean Rather, det britiske konsulentselskapet Trident, samt Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas. I tillegg har kommisjonen samlet inn og gjennomgått en stor mengde dokumentasjon knyttet til fartøyet og operasjonen Bourbon Dolphin var involvert i da forliset skjedde. Kommisjonen har også hatt tilgang til undervannsfilmer som ble tatt av havaristen rett etter kantringen og av vraket i desember 2007. Medlemmer av kommisjonen har gjennomført et møte med partenes stabilitetseksperter og fått tilgang på materiale som disse hadde samlet inn.

I sin rapport peker kommisjonen på at det ikke er mulig å påvise at en enkelt feil, teknisk eller menneskelig, har ført til ulykken, men at en rekke omstendigheter har virket sammen og resultert i at fartøyet kantret. Kommisjonen konkluderer med at de direkte årsakene til at fartøyet kantret var fartøyets kursforandring mot babord (vest) for å komme seg unna ankerline # 3, samtidig som indre styrbord tauepinne ble kjørt ned slik at kjettingen ble liggende mot ytre babord tauepinne. Kjettingen fikk da endret angrepspunkt og -vinkel på fartøyet. Dette sammen med fartøyets aktuelle lastekondisjon, at rulledempingstanken mest sannsynlig var i bruk og påvirkning av ytre krefter på fartøy og kjetting, gjorde at fartøyet kantret.

Det fremgår av rapporten at det en rekke indirekte faktorer har medvirket til forliset. En kombinasjon av svakheter ved fartøyets design, og svikt ved håndteringen av sikkerhetssystemer både hos rederiet, operatøren og på riggen, er vesentlige bidragsfaktorer til at operasjonen 12. april 2007 kom ut av kontroll. Samlet sett har systemsvikt hos aktørene i flere ledd medført at nødvendige sikkerhetsbarrierer manglet, ble ignorert eller brutt slik at mannskap og fartøy ble eksponert for en risiko som resulterte i forliset.

Kommisjonen fremmer også en rekke anbefalinger i sin rapport for å unngå at lignende ulykker skjer i fremtiden. Mens det ikke foreslås konstruksjonsmessige endringer for eksisterende fartøy, anbefales det at det for fremtiden stilles krav til utarbeidelse av stabilitetsberegninger for ankerhåndtering som underlegges godkjenning av myndighetene. Videre foreslås krav til formell opplæring av vinsjførere og en gjennomgang av krav til redningsdrakter, samt plassering/installasjon av redningsflåter. Kommisjonen foreslår også tiltak for å forbedre rederienes sikkerhetsstyringssystemer. Risikovurderinger må forbedres, det må foreligge rutiner for overlapp av nytt personell og identifisering av nødvendig kompetansenivå for mannskap, samt at det utarbeides fartøyspesifikke ankerhåndteringsprosedyrer.

Kommisjonen peker også på at operatørenes riggflyttingsprosedyrer må gjøres spesifikke for hver operasjon og være enkle å forstå for dem som skal operere etter dem. Det må innskjerpes at operatør/rigg utarbeider risikovurderinger for hele operasjonen før den settes i gang. Ved gjennomføringen av operasjonen må sikkerhet og samhandling fortløpende evalueres. Kommisjonen foreslår også at det bør innføres en oppmerksomhetssone langs ankerlinjen som indikerer en maksimal avstand som fartøyet skal holde seg innenfor ved utkjøring av anker.

Kontaktpersoner:
Lagdommer Inger Lyng, kommisjonens leder, tlf. 48 30 08 30
Terje Hernes Pettersen, kommisjonens sekretær tlf. 917 38 307 / 22 24 04 77.