Historisk arkiv

En uke med vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Flere tusen lever med trusler og vold som en del av hverdagen. I en tilfeldig uke telles 1380 ofre for vold i nære relasjoner. Årets voldsmåling viser dobling i henvendelser om barn.

  Last ned Justisdepartementets voldsmåling i pdf-format her.

Last ned Justisdepar-tementets voldsmåling i pdf-format her.

Last ned veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner i pdf-format her.

Last ned veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i pdf-format her.

Last ned Krisesentersekretariatet og Jurks brosjyre om ofres rettigheter i pdf-format her.

Last ned Krisesenter-sekretariatet og Jurks brosjyre om ofres rettigheter i pdf-format her.

Flere tusen lever med trusler og vold som en del av hverdagen. I en tilfeldig uke telles 1380 ofre for vold i nære relasjoner. Årets voldsmåling viser dobling i henvendelser om barn.

– Vold hjemme rammer oss der vi skal føle oss aller tryggest. Mange barn opplever at mamma eller pappa er den største trusselen. Vi har ikke lov til å snu oss bort. Barna må bli sett og få hjelp. Dette er vårt ansvar, og det ansvaret tar vi på alvor, sier justisminister Knut Storberget.

Voldsmålingen ”En uke med vold i nære relasjoner” gir et øyeblikksbilde av hvor mange henvendelser om vold i nære relasjoner hjelpeapparatet får i løpet av en tilfeldig valgt uke.

Dobling i henvendelser om barn. I alt ble det registrert 1357 henvendelser i løpet av målingsuken. 274 barn under 18 år ble registrert med egne saker. 20 prosent av henvendelsene gjelder barn. Det er dobbelt så mange som ved voldsmålingen i 2005.  I tillegg til barn registrert med egne saker, bor 1382 barn i hjem der en voksen er utsatt for vold eller andre former for fysiske og/eller psykiske overgrep.

I 218 av de 274 sakene som omhandler vold og overgrep mot barn, er det mor eller far som er voldsutøver. I 71 prosent av tilfellene finner volden sted i eget hjem. 94 prosent av barna har opplevd lignende vold fra samme person tidligere.

Henvendelsene fra/om barn under 18 år til barnevernet er tredoblet. Tilsvarende gjelder også for krisesentrene. Familievernet har doblet antallet henvendelser som gjelder barn. 

Kan tolkes positivt. Tilgjengelig statistikk om vold tyder på at det i de senere årene ikke har vært særlig endring i hvor mange som utsettes for vold i løpet av året. En økning i antallet henvendelser om vold mot barn kan derfor tolkes som et tegn på at tilliten til hjelpeapparatet er styrket og tabuer knyttet til problematikken er redusert. Økningen kan også være et tegn på at hjelpeapparatet selv er mer aktive i å kartlegge, spørre og mer presist definere sakene de får inn enn tidligere.

Hvem har deltatt. 230 instanser, blant andre politi, sosialtjeneste, legevakt, barnevern og krisesentre deltok i årets måling. 171 instanser registrerte én eller flere henvendelser om fysiske og/eller psykiske krenkelser mellom nære familiemedlemmer. Krisesentrene og politiet mottok flest henvendelser.

Regioner/fylker/landsdeler:

Totalt ble det registrert 1357 henvendelser til hjelpeapparatet i løpet av måleuken. Disse henvendelsene inneholdt opplysninger om 1380 ofre for vold.

Antallet henvendelser fordelt på helseregion og fylke og befolkningsgrunnlag.

 

 (N=1357)

Andel av henven­delsene

Andel av befolkningen i Norge

Differanse mellom andel av henvendelser og andel av befolkningen

Finnmark

49

3,6

1,5

+2,2

Nordland

80

5,9

4,9

+0,8

Troms

25

1,8

3,3

-1,5

Helseregion Nord

154

11,3

9,7

+1,6

Møre og Romsdal

59

4,3

5,2

-0,9

Nord-Trøndelag

16

1,2

2,7

-1,1

Sør-Trøndelag

55

4,0

5,9

-2,0

Helseregion Midt

130

9,5

13,9

-4,1

Aust-Agder

49

3,6

2,2

1,5

Buskerud

91

6,7

5,3

1,3

Telemark

40

2,9

3,5

-0,5

Vest-Agder

69

5,1

3,5

2,0

Vestfold

82

6,0

4,7

1,2

Helseregion Sør

331

24,3

19,3

+5,3

Hordaland

104

7,7

9,7

-2,2

Rogaland

79

5,8

8,7

-3,0

Sogn og Fjordane

18

1,3

2,2

0,9

Helseregion Vest

201

14,8

20,7

-6,1

Akershus

133

9,8

10,9

-1,3

Hedmark

74

5,4

3,9

1,6

Oppland

27

2,0

3,8

-1,1

Oslo

174

12,7

11,8

0,8

Østfold

133

9,8

5,6

4,0

Helseregion Øst

541

39,7

36,2

+3,5

Total

1357

100,0

100,0

0,0

Hjelpeinstanser og politi i Helseregion Vest har færre saker enn det befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Motsatt gjelder for Helseregion Sør. Det kan altså se ut til at det i Helseregion Sør fortsatt er et positivt trykk på å prioritere og sette fokus på saker som omhandler vold i nære relasjoner, slik det også var ved målingen i 2005. 

Målingen ble foretatt 18.-26. september 2008.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å hjelpe voldsofre:

 • Vil doble den øvre grensen for voldsoffererstatning
 • Retten til voldsoffererstatning er utvidet
 • Fornærmede og etterlatte har fått styrkede rettigheter
 • Retten til bistandsadvokat er utvidet
 • Omfattende handlingsplan mot vold i nære relasjoner
 • Eget straffebud om vold i nære relasjoner
 • Barnehus blir etablert over hele landet i løpet av 2009
 • Pilotprosjekt med elektronisk merking av voldsutøvere
 • Landsdekkende støttetelefon: 800 400 08
 • Rådgivningskontorer for voldsofre i alle fylker
 • Oppfølging av voldtektsutvalgets utredning
 • Kartlegging av drapssaker der gjerningsmann er offerets partner
 • Økt bruk av konfliktråd

Les mer på www.regjeringen.no/voldsofre.