Historisk arkiv

Finnmarkskommisjonen er oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende rettigheter i Finnmark. – Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og en viktig del av finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende rettigheter i Finnmark.
– Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget.

Finnmarksloven ble vedtatt i 2005 av et bredt flertall på Stortinget. I samsvar med loven overtok Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) 1. juli 2006 Statskog SFs grunn i Finnmark. Etter loven skal det opprettes en kommisjon, Finnmarkskommi­sjonen, for å kartlegge eksisterende rettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok. I tillegg skal det opprettes en særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, for å pådømme tvister som reiser seg i den forbindelse. Kommisjonen skal ha fem medlemmer. Lederen skal oppfylle kravene til høyesterettsdommere og to av de øvrige medlemmene kravene til tingrettsdommere. Minst to av medlemmene skal være bosatt i eller på annen måte ha sterk tilknytning til Finnmark fylke.

I statsråd 14. mars 2008 ble Finnmarkskommisjonen oppnevnt med følgende sammensetning:

Jon Gauslaa, Oslo, leder
Anne Marit Pedersen, Tana
Hilde Agathe Heggelund, Drammen
Ole Henrik Magga, Kautokeino
Kjell Næss, Sør-Varanger

Etter en forskrift fra 2007 er det Domstoladministrasjonen som avgjør hvor kommi­sjonens sekretariat skal ligge.

Oppnevningen av utmarksdomstolen utstår noe siden det ikke vil være anledning til å bringe saker inn for domstolen før kommi­sjonen har avslut­tet kartleggingen av eksisterende rettigheter i det første utredningsfeltet.

For ytterligere opplysninger, kontakt avdelingsdirektør Knut Helge Reinskou,
tlf. 22 24 53 77.