Forsiden

Historisk arkiv

Ny våpenforskrift:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Strengere kontroll med skytevåpen i privat eie

– Det er viktig å hindre at uegnede personer får tak i skytevåpen. Med den nye våpenforskriften blir det strengere kontroll med skytevåpen i privat eie. Dette gir økt sikkerhet og mer trygghet, sier justisminister Knut Storberget.

Slyngevåpen. Foto: Tollvesenet

Slyngevåpen. Foto: Tollvesenet

– Det er viktig å hindre at uegnede personer får tak i skytevåpen. Med den nye våpenforskriften blir det strengere kontroll med skytevåpen i privat eie. Dette gir økt sikkerhet og mer trygghet, sier justisminister Knut Storberget.

Justisdepartementet har fastsatt en ny omfattende forskrift til våpenloven, som strammer inn enkelte av bestemmelsene om skytevåpen og ammunisjon.

Formålet med den nye våpenforskriften er å øke kontrollen med skytevåpen i privat eie, bidra til likebehandling, samt å få et klarere og enklere regelverk. Et viktig hensyn er å hindre at våpen kommer på avveie og blir benyttet til kriminelle handlinger. For folks trygghet er det viktig å redusere antall skytevåpen det ikke er behov for blant befolkningen, og å hindre at uegnede personer kommer i besittelse av skytevåpen.

Hovedpunktene i den nye forskriften er

  • at alle registreringspliktige skytevåpen og lovlig uregistrerte hagler ervervet før 1. oktober 1990 nå må oppbevares i våpenskap.
  • regulering av antall jaktvåpen man kan anskaffe, en såkalt jaktvåpengarderobe.
  • tydeligere forbud mot visse typer våpen, og særlige farlige gjenstander som fremstår som voldsprodukter forbys.

Samtidig gjennomfører vi nå et landsomfattende våpenamnesti, og oppfordrer alle som er i besittelse av uregistrerte registreringspliktige skytevåpen å levere disse inn til politiet.

Den nye våpenforskriften vil også sikre en hensiktsmessig implementering av FNs våpenprotokoll, som er et redskap i bekjempelse av internasjonal illegal våpenhandel. Videre har man tatt hensyn til EUs våpendirektiv, som gir alminnelige rammer for våpenlovgivningen innenfor EU/Schengen-området.

Den nye forskriften har bakgrunn i et forslag utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter fra flere våpenorganisasjoner.  Arbeidsgruppens forslag har vært på en omfattende høring, og flere høringsuttalelser er tatt hensyn til i forskriften.

Forskriften sendes nå til Politidirektoratet for utarbeidelse av nødvendige rundskriv for politiets praktisering. Direktoratet vil også bli bedt om å sikre nødvendig informasjon om den nye forskriften både overfor publikum og politiet, som skal forvalte forskriften. Dette er en viktig prosess i implementeringen, siden det gjelder et omfattende og til dels komplisert regelverk.

Enkelte bestemmelser i forskriften må også meldes til EFTAs overvåkningsorgan ESA i henhold til lov om europeisk meldeplikt for tekniske regler. Disse reglene i våpenforskriften vil derfor kunne tre i kraft først 3 måneder etter at ESA har mottatt melding.

Det tas sikte på at våpenforskriften trer i kraft i løpet av høsten 2008. Det vil da bli 1 års frist før reglene vil håndheves, noe som blant annet vil gi våpeneiere tid til innkjøp av våpenskap.

Kontaktperson: 
Avdelingsdirektør Justisdepartementet Knut Fosli, telefon: 97 76 47 90 
Førstekonsulent Justisdepartementet Øivind Fredlund, telefon: 22 24 55 09

 Ny våpenforskrift