Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye tiltak overfor visse utilregnelige lovbrytere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget og statssekretær Kari Henriksen i Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rapport fra en arbeidsgruppe som har evaluert reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaringsstraffen.

  Last ned rapporten i pdf-format her.

Last ned rapporten i pdf-format her.

Se overrekkelsen av rapporten på nett-tv.

Arbeidsgruppens leder, Øystein Mæland, presenterer rapporten. Se overrekkelsen på nett-tv.

Utredning og behandling på psykiatrisk institusjon eller oppfølging utenfor døgninstitusjon, er foreslått som tiltak overfor visse utilregnelige lovbrytere. Justisminister Knut Storberget og statssekretær Kari Henriksen i Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt rapport fra en arbeidsgruppe som har evaluert reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaringsstraffen.

Utvalgets egen pressemelding:

Av hensyn både til samfunnsvernet og til den enkelte utilregnelige foreslår utredningsgruppen at domstolen vurderer følgende tiltak overfor utilregnelige lovbrytere som begår ikke farlig, men vedvarende samfunnsskadelig kriminalitet:

1) Innleggelse på psykiatrisk institusjon for en periode på inntil to måneder der formålet er utredning, eventuell avrusning, behandling og stabilisering. Vurdering av utskrivning skjer på ordinært faglig grunnlag, men med det vilkår at det er etablert en plan for poliklinisk/ambulant oppfølging. Alle instanser som er nødvendige for å gi personen sammensatte og koordinerte tjenester, skal delta i en ansvarsgruppe. Friomsorgen (kriminalomsorg i frihet) er obligatorisk deltaker.

Det kan besluttes særlige vilkår for oppfølgingen, for eksempel pålegg om ruskontroll. Friomsorgen skal ha fullmakter til å følge opp slike vilkår i samarbeid med berørt faginstans.

2) Direkte etablering av en nettverksgruppe med koordinator og plan utenfor en døgninstitusjon. Personen får ambulant eller poliklinisk oppfølging koordinert av nettverksgruppen.

Utredningsgruppen har også evaluert forvaringsordningen som i 2002 erstattet det tosporede systemet med straff og sikring. Sikringsinstituttet ble samtidig opphevet. Funnene viser blant annet at det er langt færre alvorlig sinnslidende på Ila og Bredtveit enn det var under sikringsinstituttet.

Hovedanvendelsesområdet for straffeloven § 39 c – som omhandler vilkårene for å idømme forvaring er blitt som forventet i forhold til lovbruddskategorier, aldersgrupper, tidsrammer og minstetid.

Utredningsgruppen foreslår ingen endringer i bestemmelsen, med unntak av et forslag om å øke maksimalminstetid fra 10 til inntil 14 år i de tilfeller hvor retten fastsetter tidsramme over 15 år.

­- Forvaringsdømte kvinner bør få mulighet til å sone i en egen avdeling som forutsatt i forarbeider og forskrift. Derfor anbefaler vi at Bredtveit blir fast, ikke bare midlertidig, forvaringsanstalt for kvinner, sier utredningsgruppens leder, Øystein Mæland.

Utredningsgruppen påpeker også at det er betenkelig at personer holdes innenfor strafferettsystemet som prøveløslatt til institusjon/kommunal boenhet i årevis fordi den kommunale helse- og sosialtjenesten ikke kan fremskaffe et godt nok tilbud som kan ivareta personen på en god og trygg måte både for vedkommende selv og samfunnet.

Utredningsgruppen ble oppnevnt i mai 2006 og har vært ledet av divisjonsdirektør Øystein Mæland, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Utredningsgruppen fikk i oppdrag å gjennomføre en etterkontroll av de nye reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner som trådte i kraft 1. januar 2002. Øvrige medlemmer av utredningsgruppa har vært Berit Sagfossen, Oslo statsadvokatembeter og Emmanuel Revis, leder for Sentral fagenhet for tvungen omsorg.

Kontaktpersoner:
Utredningsgruppen, leder Øystein Mæland, mobil 93 42 44 81 
Justisdepartementet, avdelingsdirektør Marianne Vollan, mobil 41 47 64 11

Til toppen