Historisk arkiv

Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Fengsel med høy sikkerhet er nødvendig for noen – bedre rehabilitering er nødvendig for alle, sier justisminister Knut Storberget. I dag la regjeringen frem en ny stortingsmelding om kriminalomsorg.

Se nett-tv av presentasjonen av stortingsmeldingen her. Statsrådene Storberget, Aasland, Kleppa og Giske var til stede.
Se nett-tv av presentasjonen av stortingsmeldingen her. Statsrådene Storberget, Aasland, Kleppa og Giske var til stede.

  Les faktaark om stortingsmeldingen her (pdf).

Les faktaark om stortingsmeldingen her (pdf).

Les kortversjonen av stortingsmeldingen her.

Les kortversjonen av stortingsmeldingen her.

Les hele stortingsmeldingen her.

Les hele stortings-meldingen her.

– Fengsel med høy sikkerhet er nødvendig for noen – bedre rehabilitering er nødvendig for alle, sier justisminister Knut Storberget.

Stortingsmeldingen tar fatt i problemer som er forårsaket av at

  • 3 av 10 innsatte er bostedsløse når de starter soningen
  • 7 av 10 er arbeidsledige
  • 6 av 10 har rusproblemer
  • 4 av 10 har kun ungdomsskole

I fengslene sitter svært mange som er dømt for mindre alvorlig kriminalitet. Mange kommer igjen og igjen. For å få et tryggere samfunn må vi gjøre noe med gjengangerne. Derfor la regjeringen frem tilbakeføringsgarantien i Soria Moria-erklæringen.  Bedre rehabilitering handler om et sted å bo, et levebrød, utdanning,  rusbehandling, sosialt nettverk og helsetjenester. 

Sikkert nok er sikkert nok. Fengselsstraff skal ikke være strengere enn nødvendig. Soningen skal forberede den innsatte på livet i frihet. Rehabilitering er enklere når sikkerhetsnivået er lavt. Når det ikke er noen sikkerhetsrisiko, skal man helt fra starten kunne sone i åpent fengsel.

God erfaring med straff utenfor fengsel. Regjeringen ønsker at flere skal sone utenfor fengsel, gjennom samfunnsstraff, program for ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll og med elektronisk kontroll. Bare slik unngår vi de uheldige sidene som fengselsstraff kan ha – samtidig som det oppleves som straff. Sammenlignet med fengselsstraff gir samfunnsstraff lavere risiko for videre kriminalitet.

– Gjennom denne satsingen skal vi få ned gjengangerkriminaliteten, vi skal øke muligheten for et vanlig liv etter soning, og legge til rette for at domfelte kan fortsette i arbeid eller skole, sier Storberget.