Historisk arkiv

Styrker samfunnssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil styrke Justisdepartementets samordningsrolle for samfunnssikkerhet, lovfeste kommunal beredskapsplikt, modernisere Sivilforsvaret, styrke de frivillige i redningstjenesten og følge opp tiltak for å sikre kritisk infrastruktur.

  Forsiden til stortingsmeldingen. Klikk her for å lese den eller laste den ned i pdf-format.

Les stortingsmeldingen her.

 
Hør Storberget snakke om lovfestet kommunal beredskapsplikt.
 

Last ned Storbergets presentasjon av stortingsmeldingen

Regjeringen vil styrke Justisdepartementets samordningsrolle for samfunnssikkerhet, lovfeste kommunal beredskapsplikt, modernisere Sivilforsvaret, styrke de frivillige i redningstjenesten og følge opp tiltak for å sikre kritisk infrastruktur. Dette foreslår regjeringen i ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet – samvirke og samordning.

Hvert departement skal fortsatt ha ansvar for beredskapsplanlegging og iverksettelse av beredskapstiltak innen egen sektor. Tilsynet med fagdepartementene skal styrkes.

– Ingen sektor kan alene forebygge eller håndtere alle samfunnssikkerhetsutfordringer.  Samarbeid og samvirke på tvers av sektorer er helt nødvendig, sier justisminister Knut Storberget. 

Justisdepartementets samordningsrolle skal samtidig styrkes og tydeliggjøres gjennom regelmessige møter mellom justisministeren og underlagte etater, egen sikkerhetskoordinator i Justisdepartementet og mer vekt på tverrsektorielle øvelser og informasjonsberedskap.

– Vi ønsker å innføre lovfestet kommunal beredskapsplikt. Lovforslaget vil inneholde en plikt til både å gjennomføre en sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse og til å utarbeide en beredskapsplan for håndtering av ulike typer kriser, sier Storberget.

For å tilpasse kapasiteten til behovet, og sørge for et robust sivilforsvar vil Justisdepartementet styrke, modernisere og omstille Sivilforsvaret som statens forsterkningsressurs. Det er videre behov for å skifte ut gammelt utstyr og anskaffe materiell tilpasset dagens og fremtidens beredskapsutfordringer.

Regjeringen styrker også det frivillige arbeidet i redningstjenesten gjennom økt tilskudd til de frivillige, økte refusjonssatser og en yrkesskadeforsikring. Det vil dessuten bli opprettet et nasjonalt redningsfaglig råd der frivillige organisasjoner vil få en naturlig plass.

Forslag fra Infrastrukturutvalgets rapport NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst blir også behandlet i meldingen. Tiltak for å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner bidrar ytterligere til å styrke samfunnssikkerheten.

Sentrale tiltak i meldingen:

- Justisdepartementets samordningsrolle styrkes og tydeliggjøres gjennom

 • Krisestøtteenheten
 • Regjeringens kriseråd
 • Styrket tilsyn med fagdepartementene
 • Regelmessige fellesmøter mellom justisministeren og underlagte etater
 • Egen sikkerhetskoordinator i Justisdepartementet
 • Flere tverrsektorielle øvelser og styrket informasjonsberedskap
 • Tydeliggjøre forventningene til det enkelte departements beredskapsforberedelser
 • Tilrettelegge for trussel-, risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • Identifisere gråsoner og avklare ansvarsforhold
 • Kompetansehevende tiltak

- Prinsippet om at det departement som har ansvaret i normalsituasjon også har ansvar for å håndtere ekstraordinære situasjoner på området ( lederdepartement)

- Lovfestet kommunal beredskapsplikt med

 • plikt til å gjennomføre sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser
 • plikt til å utarbeide beredskapsplan for håndtering av ulike typer kriser

- Modernisering av Sivilforsvaret

- Styrke den frivillige redningstjenesten

- Styrke arbeidet med forebyggende sikkerhetstiltak for å beskytte kritiske objekter mot sikkerhetstruende virksomhet

- Gjennomgå det eksisterende beredskapslovverket

- Anskaffe nye redningshelikoptre

- Innføre tilstedevakt med lege på redningshelikopterbasene på Ørlandet, Rygge og Florø

- Utvikle NVE til nasjonal skredetat

- Utarbeide ny lov om Sivilforsvaret og sivile beskyttelsestiltak, herunder varsling og evakuering

- Bygge ut Nødnett i et første utbyggingsområde

- Etablere ett felles nødnummer og felles nødmeldesentraler

- Gjennomgå ordninger og mekanismer i totalforsvaret, herunder behovet for gjensidig støtte innenfor dagens totalforsvar

- Styrke det sivil-militære samarbeidet i utenlandske operasjoner

- Gjennomgå nasjonalt rammeverk for å kartlegge om det foreligger rettslige hindringer for mottak og utsending av bistand ved katastrofer