Historisk arkiv

Fingeravtrykk i norske pass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å endre passloven slik at det blir mulig å lagre biometrisk informasjon i form av fingeravtrykk i passet. – Dette vil gi en raskere kontroll for den som reiser, i tillegg til økt sikkerhet ved grensekontrollene, sier justisminister Knut Storberget.

Lagring av fingeravtrykk i passet vil gi en automatisert passbehandling, med mulighet for mer effektiv grensekontroll. I tillegg til mer effektiv grensekontroll, er formålet med lagring av fingeravtrykk i passet å øke sikkerheten ved grensekontroll. Pass med biometrisk informasjon etablerer en sterkere forbindelse mellom pass og innehaver. Det vil kunne hindre at et ekte pass blir misbrukt av en annen enn den passet er utsted til.

Forslaget fremmes på bakgrunn av EU-forordningen av 13. desember 2004 om bruk av biometri i EU/Schengen-borgeres pass, med krav til medlemslandene om lagring av fingeravtrykk i pass og reisedokumenter.

Forslaget medfører at norske borgere må avgi fingeravtrykk (av to fingre) ved søknad om nytt pass, samt at fingeravtrykkene lagres i vedkommendes pass. Det tas sikte på at opptak og lagring av fingeravtrykk vil skje fra januar 2010. Prisen for pass vil ikke endres som følge av dette. Det foreslås videre en overgangsordning, slik at personer med pass uten fingeravtrykk kan bruke dette i EU/Schengen-området så lenge passet er gyldig.

Regjeringen foreslår også å presisere i lovteksten hvilke opplysninger som kan lagres i det sentrale passregisteret. Det dreier seg om persondata som navn og fødselsnummer, biometri i form av ansiktsfoto og signatur, administrative opplysninger knyttet til søknaden, og opplysninger knyttet til forvaltningen av registeret. I tillegg foreslås regulert hvem som er behandlingsansvarlig og hvem som skal ha tilgang til det sentrale passregisteret. Det foreslås videre noen mindre presiseringer og justeringer av enkelte bestemmelser i lovteksten.

Ot.prp. nr. 64 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av fingeravtrykk i pass m.m.)