Historisk arkiv

Lovforslag om kommunal beredskapsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen vil styrke beredskapen på lokalt nivå, og foreslår å innføre kommunal beredskapsplikt. – Kommunene er det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Vi ønsker å styrke kommunenes beredskapsarbeid, slik at befolkningen gis best mulig vern mot kriser og katastrofer, sier justisminister Knut Storberget.

Kommunene er i dag pålagt lovmessige krav til beredskapsforberedelser på ulike sektorområder, men det foreligger ingen krav i dagens lovgivning som pålegger kommunen å se hele kommunens beredskapsarbeid i sammenheng.

For å styrke beredskapen på lokalt nivå, foreslår regjeringen bestemmelser om kommunal beredskapsplikt. Kommunene skal gjennomføre overgripende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å kartlegge fareforhold i den enkelte kommune. ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Resultatet fra ROS-analysen skal følges opp med en beredskapsplan for kommunen, med angivelse av tiltak for håndtering av krisesituasjoner i kommunen.

De nye lovbestemmelsene nedfelles i sivilforsvarsloven (lov 17. juli 1953 nr. 9).  Lovens tittel foreslås endret til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Andreas Agersborg, tlf 22 24 52 58