Forsiden

Historisk arkiv

Mer effektiv grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Grenselovutvalget leverte i dag forslag til ny grenselov til justisminister Knut Storberget. Loven skal legge til rette for enkel grensekontroll for lovlydige reisende og samtidig etablere et effektivt hinder mot grensekryssende kriminalitet og ulovlig innvandring.

Grenselovutvalget leverte i dag forslag til ny grenselov til justisminister Knut Storberget. Loven skal legge til rette for enkel grensekontroll for lovlydige reisende og samtidig etablere et effektivt hinder mot grensekryssende kriminalitet og ulovlig innvandring.

– Dette er et ledd i regjeringens arbeid med å modernisere og styrke grensekontrollen, sier justisminister Knut Storberget. Parallelt med at regjeringens utvalg har sett på regelverket, har vi også varslet at vi vil styrke politiets arbeid på utlendingsområdet med en omfattende tiltakspakke. 

Tiltakspakke. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antallet identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av tiltakene som settes i verk. 

Innsatsstyrke mot vinningskriminalitet. I tillegg vil regjeringen i forbindelse med den planlagte innsatsstyrken mot vinningskriminalitet begått av omreisende kriminelle gjenger, styrke Kripos, UP og enkelte politidistrikt. Riksadvokaten, politidirektøren og sjefen for Kripos vil ha en pådriverrolle for å etablere nødvendig samarbeid mellom politidistriktene.

Utvalgets egen pressemelding:

Et regjeringsoppnevnt utvalg overleverer i dag sin innstilling med utkast til ny grenselov til justisministeren.

I tillegg til regler hentet fra gjeldende lovgivning, foreslår utvalget blant annet en ny alminnelig fullmakt til å forby bebyggelse tett på grensegatene, regler om kontrolltiltak og overvåkingsmidler og regler om ansvar for kostnadene med å etablere kontroll i sjø- og lufthavner. Lovutkastet fanger også opp nye Schengenordninger som forenkling i grensekontrollen gjennom automatisert identifisering av reisende og etablering av en felles Schengen utrykningsstyrke.

Lovutkastet legger til rette for et tettere samarbeid mellom politiet og andre etater som har oppgaver knyttet til trafikk og vareførsel over grensene og i grenseområdene. Blant annet inneholder det regler om at politi og toll skal kunne bistå hverandre med person- og varekontroll. Ordningen med at Forsvaret bistår politiet med grenseovervåkingen er også lagt inn i lovutkastet. Utvalget anser at ordningen gir den mest effektive grenseovervåking Norge kan skaffe.

Personkontrollreglene i lovutkastet er i stor utstrekning hentet fra utlendingsloven. Selve vedtaksmyndigheten i utlendingssaker blir ikke berørt. Ved utkastet foreslås det ingen inngrep i gjeldende ansvarsfordeling mellom berørte etater. Utvalget har i tråd med mandatet heller ikke vurdert organisatoriske endringer.

Lovutkastet er ment å møte både Schengens behov og ivareta nasjonale hensyn når det gjelder politiets kontroll med de reisende og overvåkingen av land- og sjøgrensene. Utkastet har dessuten regler om rettsforholdene på landegrensene og tilsynet med grensenes tilstand. 

Norges deltakelse i Schengen betyr at vi må tilfredsstille krav som gjelder for alle Schengenstatene om kontroll med trafikken over områdets yttergrenser og om overvåking av grensene. De norske lovreglene om denne sivile kontroll har hittil vært fragmentert. Gjeldende grenselov er fra 1950. Den har ikke regler om grenseovervåking i Schengen-forstand.

Et mindretall på ett medlem slutter seg ikke til flertallets forslag om en ny samlende grenselov.

Utvalget har vært ledet av tingrettsdommer Jon Karlsrud og ble oppnevnt 21.12.07.

Kontaktperson: Utvalgsleder Jon Karlsrud, 90033053