Historisk arkiv

Historisk arkiv

Politiets uniformsreglement

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Det er avgjørende for tilliten til politiet at etaten speiler befolkningen. Vi har vurdert om en endring av politiets uniformsreglement ville bidra til økt rekruttering av folk med minoritetsbakgrunn. Jeg har nå landet på at dette ikke er et egnet virkemiddel og debatten har vist at en slik endring kan svekke opplevelsen av et nøytralt politi. Derfor har jeg bedt om at den videre prosessen i Politidirektoratet stoppes, sier justisminister Knut Storberget.

 

– Det er avgjørende for tilliten til politiet at etaten speiler befolkningen. Vi har vurdert om en endring av politiets uniformsreglement ville bidra til økt rekruttering av folk med minoritetsbakgrunn. Jeg har nå landet på at dette ikke er et egnet virkemiddel og debatten har vist at en slik endring kan svekke opplevelsen av et nøytralt politi. Derfor har jeg bedt om at den videre prosessen i Politidirektoratet stoppes, sier justisminister Knut Storberget.

Utgangspunktet for denne saken var at Politidirektoratet ga en positiv vurdering som svar på spørsmål fra en enkeltperson om hijab kan tillates sammen med politiuniform. Brev om dette ble oversendt til Justisdepartementet. Departement ba deretter Politidirektoratet komme tilbake med en vurdering av hvordan tildekking av hår kunne tilpasses politiuniformen. I oppdragsbrevet ble det understreket at Politidirektoratets innstilling ville bli forelagt for andre berørte departementer før endelig beslutning skulle fattes.

I perioden som har gått etter at det ble bedt om grundigere utredning i saken, er det blitt klarlagt at det er liten støtte i politietaten, befolkningen og i Stortinget for å foreta endring i politiets uniformsreglement.

 

Hør lydopptak fra pressekonferansen her.

En endring av uniformsreglementet, med en åpning for tildekking av hår, har aldri vært et mål i seg selv. Det har hele tiden vært tenkt som et mulig virkemiddel for å øke rekrutteringen til politiet fra minoritetsgrupper i samfunnet. 

– Jeg har nå landet på at dette ikke er et egnet virkemiddel, og i lys av den offentlige debatten som har vært de siste ukene, har jeg kommet fram til at den allmenne tilliten til at politiet oppfattes som nøytralt må være det mest tungtveiende i denne saken. Derfor har jeg bedt om at den videre prosessen i Politidirektoratet stoppes, sier justisministeren.

– Nå vil vi arbeide videre med andre tiltak for å sikre rekruttering av minoritetsungdom til politiet. Politidirektoratet presenterte i september 2008 sin strategiske plan for mangfold (2008-2013) som også inneholder tiltak for etnisk og religiøst mangfold, i tillegg til kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ikke minst den økningen vi ser av minoriteter til politihøgskolen er et svært godt grunnlag som må utvikles videre, sier justisministeren.

Politihøgskolen har gjennom flere år hatt et aktivt og systematisk rekrutteringsarbeid rettet mot etniske minoriteter.  Eksempelvis kan nevnes prosjektet ”Rekruttere og beholde” hvor polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn veileder potensielle søkere med minoritetsbakgrunn til Politihøgskolen. Dette kan ha medvirket til at rekordhøye 134 søkere med minoritetsbakgrunn søkte opptak til høgskolen i 2008. 

 

Søkere med minoritets-bakgrunn

Antall studenter med minoritets-bakgrunn som er tatt opp

% av totalt opptak

2005

88

7

1,9 %

2006

79

9

2,5 %

2007

95

27

6,3 %

2008

134

29 (fått tilbud)

6,7 %

Det har både vært en økning i antallet søkere til Politihøgskolen, og en økning i antallet som er tatt opp til studiet i perioden 2005-2008.

- Norge er i ferd med å bli et land preget av mangfold, derfor er det nødvendig at vi får flere med minoritetsbakgrunn inn i politiet. Her jobbes det godt fra politiets side og jeg vil særlig berømme Politihøgskolen som i fjor hadde et rekordhøyt antall studenter med minoritetsbakgrunn. Dette arbeidet vil vi forsterke, sier justisminister Knut Storberget.