Historisk arkiv

Skjerpede krav til vaktselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å endre vaktvirksomhetsloven, blant annet ved å innføre skjerpede vandelskrav til vektere, bedre grunnutdanning og strengere kontroll av selskaper som tilbyr vakttjenester.

Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen å gjennomgå regelverket for vaktvirksomhet. Formålet er å få på plass et tidsriktig regelverk som passer til dagens vekterbransje.

– Vekterbransjen har vært i kraftig vekst de senere årene, og vektere får en stadig viktigere oppgave fordi de bidrar til tryggheten i samfunnet. Det viktigste med lovendringene som regjeringen foreslår, er å sikre kvaliteten i bransjen og rettssikkerheten til de som kommer i kontakt med vekterne, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

Regjeringen foreslår å:

 • utvide virkeområdet for loven til også å gjelde egenvakthold og foretak som driver opplæring knyttet til vaktvirksomhet. I dag er det kun selskaper som driver salg av vakttjenester, som omfattes.
 • innføre strengere krav til kontroll av vekterbransjen
 • utvide grunnutdanningen til vekterne
 • sikre tilstrekkelig opplæring på arbeidsplassen
 • innføre tydelige krav til legitimasjon, tjenestenummer og uniformering av vektere
 • presisere grensene for maktbruk
 • presisere at arbeidet skal utføres ubevæpnet
 • innføre et register over vaktselskapene som politiet skal bruke i sin kontroll av bransjen
 • stille vandelskrav både til vektere og andre som har vesentlig innflytelse på vaktvirksomheten
 • innføre årlig vandelssjekk av vektere 
 • innføre meldeplikt for politiet til bransjen hvis det fremkommer opplysninger om alvorlig kriminalitet knyttet til ansatte. Slik vil det bli lettere å få luket ut kriminelle.