Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011:

124 millioner mer til Kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Økt kapasitet i kriminalomsorgen, utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning, flere fengselsbetjenter i utdanning, forsterket innsats for å øke antall soningsoverføringer, bedre tilbakeføring og rusmestring. Dette er hovedinnholdet i regjeringens budsjettforslag for kriminalomsorgen.

Hans Majestet Kong Harald var til stede da Halden fengsel offisielt åpnet i april. Foto: Halden fengsel


Økt kapasitet i kriminalomsorgen, utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning, flere fengselsbetjenter i utdanning, forsterket innsats for å øke antall soningsoverføringer, bedre tilbakeføring og rusmestring. Dette er hovedinnholdet i regjeringens budsjettforslag for kriminalomsorgen.

– Politiet har fått flere årsverk og oppklarer flere saker. Derfor trenger vi mer kapasitet i kriminalomsorgen og flere fengselsbetjenter for å håndtere økt bruk av varetekt og flere saker i domstolene, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen foreslår å øke kriminalomsorgens budsjett med om lag 124 millioner i 2011. Bevilgningene tilknyttet kriminalomsorgen er for perioden 2006-2010 økt med om lag 1,95 milliarder kroner.

Elektronisk hjemmesoning. Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til å utvide ordningen med elektronisk hjemmesoning, blant annet i Hordaland. Fra før av finnes ordningen i seks fylker. I løpet av prøveperioden på to år har elektronisk hjemmesoning vært en stor suksess: Over 3000 domfelte har søkt kriminalomsorgen om å få sone fengselsstraffen med fotlenke. Om lag 1 500 har allerede gjennomført straffen på denne måten. Bare 64 har blitt overført til fengsel etter brudd på reglene.

Økt kapasitet. Halden fengsel i full drift og permanent drift ved Bjørgvin fengsel gir et høyt aktivitetsnivå i kriminalomsorgen i 2011. Hustad fengsel utvides med åtte plasser. Regjeringen foreslår også 30 millioner på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett til ekstra vedlikehold i fengselsbygg, noe som er viktig for å bevare kapasiteten.

– Kapasiteten i kriminalomsorgen er økt med nær 800 plasser fra 2006 til 2010. Dette er en formidabel satsing. Siden 2006 er soningskøen redusert fra 2 800 dommer i kø til om lag 600. Regjeringens tiltak for å avvikle soningskøen har gitt den effekten vi ønsket, sier justisministeren.

Halden fengsel. Halden fengsel i full drift gir 251 fengselsplasser. Fengselet har allerede bidratt til å bedre varetektssituasjonen. Det etableres overgangsbolig ved fengselet. Servicetorget med tjenester fra NAV, sosialtjenesten og boligetaten er viktig i tilbakeføringsarbeidet.

– Jeg er imponert over hva de ansatte har fått til i Halden fengsel. I løpet av kort tid har fengselet fått et godt skole- og arbeidstilbud og varierte aktiviteter. Fengselet er også helt i forkant når det gjelder rusmestring og tilbakeføring, sier justisministeren.

Utdanner flere fengselsbetjenter. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til å øke opptaket ved Fengselsskolen fra om lag 150 til 200 aspiranter. Nok fagutdannet personell i kriminalomsorgen er viktig for å møte fremtidens krav til straffegjennomføring. Justisdepartementet, i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), arbeider for at den toårige fengselsbetjentutdanningen kan inngå i en Bachelorgrad i universitets- og høgskolesystemet.

Flere soningsoverføringer. Politiet har forsterket innsatsen mot mobile vinningskriminelle. Dette fører til at antall utlendinger i fengsel øker. Justisdepartementet og alle aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer. Justisdepartementet vil også vurdere egne fengselsavdelinger for utlendinger.

– Regjeringen vil effektivisere saksbehandlingen og øke antall soningsoverføringer, sier justisministeren. Norge og Romania har nylig inngått en soningsavtale og regjeringen arbeider for å inngå flere slike avtaler.

Rusmestring. Regjeringen vil styrke innsatsen for innsatte med rusproblemer. Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har samarbeidet om å etablere rusmestringsenheter i 11 fengsler. Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner til to nye rusmestringsenheter i Tromsø og Skien i 2011.

Tilbakeføring. En ny undersøkelse fra KRUS viser at Norge har lavest tilbakefall til ny kriminalitet i de nordiske land. Ansettelse av 25 løslatelseskoordinatorer i kriminalomsorgen vil styrke tilbakeføringsarbeidet. Gode fengselsbygg er også viktig for innholdet i soningen. For å gi innsatte ved Oslo fengsel et aktiviseringsbygg, foreslår Regjeringen å bevilge 15 millioner på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Nettverk etter soning. De frivillige organisasjonene – blant andre Norges Røde Kors, Wayback og Foreningen for Fangers Pårørende – gjør en stor innsats for å bygge opp sosiale nettverk for innsatte etter soning. Justisdepartementet har som ambisjon at slike tilbud skal være på plass i alle kriminalomsorgsregioner. Justisdepartementet vil kartlegge hvilke nettverkstiltak som er i regionene og tar deretter sikte på å etablere tilbud i to regioner.

– Nettverksprosjektene er viktig for de innsatte og viktig for samfunnet, sier justisministeren. Gode sosiale nettverk kan for noen være det som skal til for å forhindre ny kriminalitet etter fengselsopphold, sier Storberget.

Til toppen