Historisk arkiv

Flere straffesaker kan løses gjennom mekling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Politimestrene får adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer slik at de skal kunne overføre saker til konfliktråd.

Politimestrene får adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer slik at disse skal kunne overføre visse saker til behandling i konfliktråd.

- Det er viktig at straff har en virkning. Erfaringen med mekling i konfliktrådssaker er svært gode, og det er vår målsetting av også flere straffesaker skal finne sin løsning gjennom mekling, sier justisminister Knut Storberget.

Lovendringen er en oppfølging av en prøveordning om lensmennenes kompetanse til å overføre straffesaker til konfliktrådsbehandling. Prøveordningen utløper 31. desember. Stortinget har fattet vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven. Loven sanksjoneres i dag og trer i kraft 1. januar 2011.