Historisk arkiv

Flere straffesaker kan løses gjennom mekling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å gi politimestrene adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn eller politistasjonssjefer slik at disse skal kunne overføre straffesaker til behandling i konfliktråd.

Regjeringen foreslår å gi politimestrene adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn eller politistasjonssjefer slik at disse skal kunne overføre straffesaker til behandling i konfliktråd.

– Det er viktig at straff har en virkning. Erfaringene med mekling i konfliktrådssaker er svært gode, og det er vår målsetting at også flere straffesaker skal finne sin løsning gjennom mekling, sier justisminister Knut Storberget.

Forslaget er en oppfølging av en prøveordning med utvidet påtalekompetanse til lensmenn i konfliktrådssaker. Etter en evaluering, har prøveordningen vist seg å oppfylle intensjonen.

Det understrekes at det kun er i de tilfeller der politistasjonen eller lensmannskontoret ikke har egne påtalejurister at det skal være adgang til å delegere en slik påtale­kompetanse til lensmenn eller politistasjonssjefer. Videre legges det til grunn at lensmenn og politistasjonssjefer ikke kan beslutte overføring til konfliktrådet dersom gjerningspersonene har andre uoppgjort forhold eller er tidligere straffet.