Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Foreslår nye regler om personer med ulovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har lagt frem lovforslag om å gjennomføre EUs returdirektiv i norsk rett. Forslaget innebærer blant annet at flere med ulovlig opphold vil bli utvist med et fremtidig innreiseforbud.

Grunnen til at direktivet foreslås gjennomført i norsk rett er vår deltakelse i Schengen-samarbeidet.

-Direktivet er del av en samlet innsats i Europa for å bekjempe ulovlig innvandring, sier justisminister Knut Storberget.

Direktivet etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Endringene i utlendingsloven omfatter blant annet en strengere utvisningsbestemmelse som innebærer at alle utlendinger som ikke forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, skal utvises med et fremtidig innreiseforbud.

Samtidig innebærer endringsforslaget at det blant annet innføres en ny maksimalgrense i utlendingsloven for hvor lenge en utlending kan sitte frihetsberøvet i påvente av utreise. Mens det tidligere ikke har vært nedfelt noen slik grense i loven, settes nå grensen, i samsvar med returdirektivet, til 18 måneder.

Regjeringen har også lagt frem Prop. 2 S hvor Stortinget bes samtykke i at Norge godkjenner returdirektivet.

Les mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-3-l-20102011.html?id=615967