Historisk arkiv

Historisk arkiv

Gratis rettshjelp i Buskerud og Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

For å sikre et landsdekkende tilbud med én time gratis juridisk bistand til alle, har Regjeringen satt av fem millioner kroner til å teste ut løsninger i to av landets fylker.

For å sikre et landsdekkende tilbud med én time gratis juridisk bistand til alle, har Regjeringen satt av fem millioner kroner til å teste ut løsninger i to av landets fylker.

Rask og effektiv avklaring av juridiske problemer for alle er målet med den nye rettshjelpsordningen. De fleste kommuner i Rogaland og Buskerud vil nå kunne tilby sine innbyggere gratis rettshjelp.

– Gjennom tilbudene i disse fylkene vil vi nå finne ut hvordan vi skal gå frem og hvilke løsninger vi skal velge når vi skal gjøre gratis rettshjelp landsdekkende. Erfaringene fra Buskerud og Rogaland vil danne utgangspunktet for resten av landet, sier statssekretær Astri Aas-Hansen.

Åpnet i Stavanger

Aas-Hansen besøkte fredag 25. juni servicekontoret i Stavanger kommune i forbindelse med oppstarten av dette pilotprosjektet, og fikk samtidig anledning til å se gratis advokathjelp i praksis. Advokathjelpprosjektet er en oppfølging av ett av tiltakene Regjeringen foreslo i St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp, for å forbedre dagens rettshjelpsordning.

Bakgrunnen for forslaget om en førstelinjetjeneste er blant annet erfaringer fra et prøveprosjekt med gratis juridisk bistand ved enkelte servicekontor, som har pågått siden 2002, og som har gitt svært positive erfaringer.