Historisk arkiv

Historisk arkiv

I dag skjerpes straffene for vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen sørger for at det blir en betydelig skjerping av straffenivåene i alvorlige voldssaker og for seksuallovbrudd. Straffeskjerpelsene trer i kraft i dag.

I den nye straffeloven fikk regjeringen tilslutning til å skjerpe straffnivåene, men mente at det vil ta for lang tid å få straffene opp på ønskede nivåer om man skal vente til ikraftsetting av den nye straffeloven. Derfor fremmet regjeringen forslag om å endre gjeldende straffelov, slik at de nye straffnivåene kan komme raskt. Disse ble vedtatt av Stortinget tidligere i vår, og i dag trer de i kraft.

– For regjeringen har det vært viktig at et samlet Stortings ønske om strengere straffer for vold og overgrep raskt omsettes i rettspraksis. Derfor er jeg meget fornøyd med at de strengere straffene nå er på plass, sier justisminister Knut Storberget.

I gjennomsnitt har regjeringen foreslått å skjerpe straffene med ca. 30 prosent, og for enkelte volds- og seksuallovbrudd opp mot 100 prosent. Minstestraffen heves fra to til tre år for voldtekt, og for drap heves minstestraffen fra seks til åtte år. For andre volds- og seksuallovbrudd foreslås det en heving av den øvre strafferammen, eller det gis klare retningslinjer for betydelig hevet normalstraffenivå.

Skjerpet avvergingsplikt. En annen lovendring som trer i kraft i dag, er at avvergingsplikten skal gå foran enhver taushetsplikt. Denne bestemmelsen innebærer at man har en plikt til å kontakte politiet eller på annen måte forsøke å avverge en alvorlig straffbar handling hvis man holder det som mest sannsynlig at det vil bli begått.

– Dette gjør vi for å beskytte barna, som et tillegg til alle de andre tiltakene vi har fått på plass for å forhindre overgrep mot barn, sier Storberget.

Oversikt over straffeskjerpelsene, med eksempler:

Lovtekst

Straffeloven av 1902

Nytt:

Prop. )7 L

ØKT STRAFF FOR SEKSUALFORBRYTELSER

 

Økt minstestraff for voldtekt:

Straffeloven § 192, annet ledd.

Straffen er fengsel i minst 2 år dersom

a)

den seksuelle omgang var samleie, eller

 

b)

den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

2 år

3 år

Eksempel: Økningen av minstestraffen fra 2 til 3 år innebærer en markert økning (50 %) av straffenivået for ”mildere” former for voldtekt. I tillegg skjerpes normalstraffenivået for ”vanlig” voldtekt fra rundt 2 år og 8-9 måneder til fengsel i rundt 4 år.

Økt strafferamme for misbruk av stilling og tillit:

§ 193 første ledd

Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 5 år.

5 år

6 år

Økt strafferamme for misbruk i institusjon:

§ 194 første ledd

Den som har seksuell omgang med noen som er innsatt eller plassert i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen eller politiet eller i institusjon under barnevernet, og som der står under vedkommendes myndighet eller oppsikt, straffes med fengsel inntil 5 år.

5 år

6 år

Økt minstestraff for seksuelt misbruk av barn:

§ 195 første ledd (minstestraff)

Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.

2 år

3 år

Eksempel: Økningen av minstestraffen fra 2 til 3 år innebærer en markert økning (50 %) av straffenivået for seksuell omgang med barn under 14 år. I tillegg skjerpes normalstraffenivået for seksuell omgang med barn under 14 år fra fengsel rundt 1-2 år til fengsel i rundt 4 år (dobling av straffenivået)

Økt strafferamme for seksuell omgang med barn:

§ 196 første ledd

Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 5 år.

5 år

6 år

 

ØKT STRAFF FOR MISHANDLING I NÆRE RELASJONER

 

Økt strafferamme for mishandling i nære relasjoner:

§ 219 første ledd

Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler

a)

sin tidligere eller nåværende ektefelle,

 

b)

sin eller tidligere eller nåværende ektefelles slektning i rett nedstigende linje,

 

c)

sin slektning i rett oppstigende linje,

 

d)

noen i sin husstand, eller

 

e)

noen i sin omsorg

straffes med fengsel inntil 3 år.

3 år

4 år

Eksempel: I Høyesteretts avgjørelse (Rt. 2004, side 844) ble straffen satt til fengsel i 2 år og 3 måneder – domfelte blant annet i en periode på fem år, slått, dyttet og sparket sin kone og datter. Et tilsvarende saksforhold bør etter dagens vedtak i Stortinget straffes med fengsel i 4 år (nær en dobling av straffenivået).

§ 219 annet ledd (justert i justiskomiteen)

Dersom mishandlingen er grov eller fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller helse, er straffen fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den har vart over lang tid og om det foreligger forhold som nevnt i § 232.

Medvirkning straffes på samme måte.

 

6 år

6 år

Eksempel: Normalstraffenivået for grov mishandling i nære relasjoner ønskes betydelig hevet. Strafferammen på fengsel i 6 år beholdes, men Regjering og Storting har gitt klare retningslinjer om at straffen i slike tilfeller skal heves. I dag er straffenivået i det nedre sjikt av strafferammen, slik at det er mulig å foreta en betydelig nivåhevning innenfor gjeldende strafferamme. I Høyesteretts avgjørelse (Rettstidende 2009, side 1336) ble straffen satt til fengsel i ett år og 4 måneder – domfelte hadde jevnlig slått, sparket og truet barna samt truet med å drepe et av barna. Etter dagens vedtak i Stortinget, bør straffen for tilsvarende tilfelle være fengsel i 2 år og 6 måneder.

 

ØKT STRAFF FOR VOLDSFORBRYTELSER

 

Økt strafferamme for legemsfornærmelse:

§ 228. Første ledd:

Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 6 Maaneder.

 

 

6 mnd

 

1 år

 

§ 228. Annet ledd, første alternativ:

Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 3 Aar anvendes, …..

 

3 år

4 år

§ 228. Annet ledd, annet alternativ:

……men indtil 5 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.

       Er en Legemsfornærmelse gjengjældt med en

Legemsfornærmelse, eller er ved en saadan en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ærekrænkelse gjengjældt, kan den lades straffri.

       Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre

(a)

forbrytelsen har hatt døden til følge, eller

 

(b)

forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, eller

 

(c)

forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges barn eller barn til den skyldiges ektefelle eller samboer, eller

 

(d)

forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges slektning i rett oppstigende linje, eller

 

(e)

allmenne hensyn krever påtale.

Endret ved lov 26 feb 1988 nr. 7.

8 år

10 år

Økt strafferamme for legemsbeskadigelse

§ 229 1. altn

Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsbeskadigelse med Fængsel indtil 3 Aar, …..

 

3 år

4 år

§ 229 2. altn (justert i kom.)

….men indtil 6 Aar, saafremt nogen Sygdom eller Arbeidsudygtighed, der varer over 2 Uger, eller en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt,,,,,,

 

6 år

6 år

Eksempel: Normalstraffnivået for legemsbeskadigelse ønskes betydelig hevet. Strafferammen på fengsel i 6 år for 2. altn beholdes, men Regjering og Storting har gitt klare retningslinjer om at straffen i slike tilfeller skal heves. I dag er straffenivået i det nedre sjikt av strafferammen, slik at det er mulig å foreta en betydelig nivåhevning innenfor gjeldende strafferamme. I dag er straffen for en ”ordinær” overtredelse av § 229 2. straffalternativ fengsel i 90-120 dager for legemsbeskadigelse ved uprovosert vold med knyttneveslag mot fornærmedes hode. Etter dagens vedtak i Stortinget bør straffen i slike tilfeller i utgangspunktet ikke ligge under 6 måneders fengsel – nær en dobling av straffenivået.

§ 229 3. altn

…..og indtil 8 Aar, saafremt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er blevet Følgen.

8 år

10 år

Økt minstestraff for medvirkning

§ 231 (minstestraff)

Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden tilføies betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes for grov Legemsbeskadigelse med Fængsel i mindst 2 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil 21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har havt Døden tilfølge.

2 år

3 år

Økt minstestraff for drap og medvirning til drap

§ 233 første ledd, (minstestraff) Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab med Fængsel i mindst 6 Aar.

6 år

8 år

 

 

 

 

 

KJØNNSLEMLESTELSESLOVEN

 

 

1.     altn

Den som forsettlig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år,….

3 år

4 år

2.     altn…

….men inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt,

6 år

8 år

3. altn

… og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte.

 

Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes som nevnt i første ledd. Samtykke fritar ikke for straff.

8 år

10 år