Historisk arkiv

Klagesaksutvalgets utredning ferdig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utvalget som har vurdert organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet overrakte i dag NOUen Ny klageordning for utlendingssaker til justisminister Knut Storberget. Utvalget, under ledelse av Øystein Mæland, foreslår blant annet mer bruk av nemnd og muntlig forklaring i asylsaker.

Utvalget som har vurdert organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet overrakte i dag NOUen Ny klageordning for utlendingssaker til justisminister Knut Storberget. Utvalget, under ledelse av Øystein Mæland, foreslår blant annet mer bruk av nemnd og muntlig forklaring i asylsaker.
 
- Jeg takker for utredningen som Klagesaksutvalget nå har ferdigstilt. For Regjeringen er det avgjørende at den enkelte utlending får en korrekt, rettferdig og effektiv behandling av sin sak. Samtidig må klagebehandlingen ha tillit både blant klagerne og i samfunnet for øvrig. Regjeringen vil, med bakgrunn i utvalgets utredning, vurdere hvordan klagesaksbehandlingen best bør organiseres. Jeg vil derfor sende utredningen ut på en bred, offentlig høring, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget foreslår at Utlendingsnemnda blir til Klageinstansen for utlendingssaker med to klart adskilte avdelinger: Flyktningnemnda og Utlendingsklage. Flyktningnemnda skal behandle alle asylsaker der klager har fått lov til å bli i Norge mens klagen behandles. Alle andre saker skal behandles i Utlendingsklage, etter den ordinære ordningen for behandlingen av klager i norsk forvaltning.

- Det er særlig viktig at saker som gjelder retten til beskyttelse blir gjenstand for ekstra grundig klagebehandling. Feilaktige vedtak kan få svært alvorlige konsekvenser for asylsøkeren, og disse sakene innebærer også krevende bevisvurderinger. Utvalget foreslår derfor at klagere som ikke blir trodd alltid skal få mulighet til å forklare seg muntlig direkte for Flytningnemnda, sier utvalgsleder Øystein Mæland.

 

Utvalgets egen pressemelding:


Et utvalg som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009. Utvalget overleverer i dag NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker til justisminister Knut Storberget. Utvalget har vært ledet av Øystein Mæland.

Utvalget foreslår at Utlendingsnemnda blir til Klageinstansen for utlendingssaker med to klart adskilte avdelinger: Flyktningnemnda og Utlendingsklage. Flyktningnemnda skal behandle alle asylsaker der klager har fått lov til å bli i Norge mens klagen behandles. Alle andre saker skal behandles i Utlendingsklage, etter den ordinære ordningen for behandlingen av klager i norsk forvaltning.

I Flyktningnemnda skal et vesentlig større antall asylsaker behandles i nemnd med klager til stede. Klager skal alltid ha rett til å møte når klagers egen historie ikke legges til grunn. I hver nemnd skal det fortsatt være to lekmedlemmer i tillegg til en ansatt nemndleder.

Lekmedlemmene skal gis en tydeligere rolle i behandlingen av asylsakene. De skal ha bedre tid til forberedelse før hvert nemndmøte, og de skal være med på utformingen av hele vedtaket, både konklusjon og begrunnelse.

Utlendingsklage skal behandle alle klagesaker som ikke behandles i Flyktningnemnda. Dette er saker om visum, opphold i forbindelse med studier og arbeid, familieinnvandring, utvisning og statsborgerskap, og saker om reisebevis og utlendingspass. Utlendingsklage skal også behandle åpenbart grunnløse asylsøknader og klager på at Utlendingsdirektoratet ikke vil realitetsbehandle asylsøknaden.

Forslagene skal gi mer målrettet og effektiv ressursbruk. De fleste typer vedtak gis den samme rettssikkerheten og legitimiteten som ordinære klagevedtak etter forvaltningsloven. Dette gir mindre ressursbruk og kortere saksbehandlingstid. Ressursene brukes i stedet på styrket nemndbehandling med muntlig forklaring i asylsakene. Hensynet til klagers rettssikkerhet og klageinstansens legitimitet står i en særstilling når klageinstansen vurderer om utlendingen skal gis rett til beskyttelse.

Klageinstansen skal ikke lenger behandle omgjøringsbegjæringer, det vil si krav om ny behandling av saker som er endelig avgjort av klageinstansen. Alle krav om ny behandling skal heretter behandles av Utlendingsdirektoratet. Ny behandling skal bare tillates når nye opplysninger og bevis gjør det mest sannsynlig at vedtaket vil bli endret. Utvalgets flertall foreslår at utlendinger som vil ha ny behandling av saken sin, må ha kjent oppholdssted.

I samsvar med sin delutredning av 26. mars 2010, foreslår utvalget å utvide departementets instruksjonsmyndighet over klageinstansen. Departementet skal ha myndighet til å gi generelle instrukser i alle saker som ikke gjelder retten til beskyttelse (asyl).

Utvalget foreslår også å oppheve ordningen med stornemnd.