Historisk arkiv

Ny særreaksjon for utilregnelige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Forslaget om ny særreaksjon sendes nå på høring.

– Dette er en liten gruppe som i dag faller mellom to stoler – de som er for friske til tvungen behandling samtidig som utilregnelighet gjør at strafferettsapparatet ikke kan reagere, sier justisminister Knut Storberget.

– Forslaget skal bidra til at den dømte får bedre oppfølging. Dette vil i mange tilfeller kreve tett samarbeid mellom blant annet helsetjenesten, politiet og kriminalomsorgen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utilregnelige kan ikke straffes selv om de begår straffbare handlinger. Unntaksvis kan likevel utilregnelige som begår farlig kriminalitet idømmes særreaksjoner. Særreaksjonene ”dom på overføring til tvungent psykisk helsevern” og ”tvungen omsorg” er forbeholdt de alvorligste lovbruddene som kan medføre fare for andres liv, helse eller frihet.  Det finnes en liten gruppe utilregnelige som opptrer særdeles plagsomt, uten at det er hjemmel for en særreaksjon. Overgrep i familieforhold, trusler og vold mot offentlige tjenestemenn, gjentatt innbruddstyveri, omfattende hærverk og sjikane er eksempler på slike lovbrudd. Gruppen oppfyller ofte heller ikke vilkår for innleggelse i tvungent psykisk helsevern og er lite motiverte for å motta helsehjelp.

Formålet med den foreslåtte særreaksjonen er å legge til rette for langvarig rehabilitering gjennom stabilisering/avrusning, kartlegging av helsemessige og sosiale behov, utarbeidelse av oppfølgningsplan med mer. Maksimal lengde på tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern er foreslått til seks måneder. Seks måneder vil kunne være nødvendig for å kunne gjennomføre utredning og eventuell avrusning. Dersom utredningen er gjennomført, domfeltes helsetilstand er tilfredsstillende stabilisert og oppfølgningsplan er utarbeidet før det er gått seks måneder, skal særreaksjonen opphøre.

For å sikre at helsepersonell får opplysninger om domfelte som er nødvendig for å utrede domfeltes psykiske helse og utarbeide oppfølgningsplan, foreslås en utvidet rett til å innhente opplysninger til dette formål uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene skal kunne innhentes fra helsepersonell i helsetjenesten, tilsatte i barnevernet, sosialtjenesten, NAV, skole, politi og kriminalomsorgen.

Regjeringen tar samtidig tar sikte på å utvide gjeldende særreaksjoner til å omfatte en liten gruppe utilregnelige som systematisk og gjentatt begår integritetskrenkelser mot samme person (alvorlig forfølgelse). Det anses ikke nødvendig med utvidet høring om dette forslaget.

I påvente av at ordningen blir etablert, foreslås et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale instanser, politi/kriminalomsorg og NAV. Formålet er å finne fram til bedre arbeidsmodeller for å møte behovene knyttet til målgruppen.

Det foreslås å bevilge 12 millioner kroner til ordningen. Midlene skal gå til utredning i spesialisthelsetjenesten og videre kommunal oppfølging, samt å gjennomføre pilotprosjektet.

I 2006 oppnevnte Justisdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet en arbeidsgruppe (”Mælandgruppen”) for å etterkontrollere reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner. Mælandgruppen anbefalte i sin rapport 30. april 2008 å utvide området for strafferettslige særreaksjoner til også å omfatte utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet, ved å etablere en ny tidsbegrenset særreaksjon.

Høringsforslaget er utarbeidet av Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og har frist 1. februar 2011.