Historisk arkiv

”Ambassadesaken” – påstander om ulovlig overvåkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Statsråd Knut Storberget redegjorde i dag for Stortinget om forvaltningens undersøkelser knyttet til påstandene i media som er fremsatt om ulovlig overvåkning av norske borgere. – Det er aldri gitt tillatelse til etablering av en egen sikkerhetsenhet ved den amerikanske ambassaden, sier Storberget.

Statsråd Knut Storberget redegjorde i dag for Stortinget om forvaltningens undersøkelser knyttet til påstandene i media som er fremsatt om ulovlig overvåkning av norske borgere. – Det er aldri gitt tillatelse til etablering av en egen sikkerhetsenhet ved den amerikanske ambassaden, sier Storberget.

– Noe slikt er det heller ikke krav om i henhold til folkeretten eller norsk rett. Imidlertid gjelder det skranker for hva en slik enhet lovlig kan foreta på norsk territorium, sier Storberget. Nå vil han iverksette en rekke tiltak for å sikre tydeligere grensedragninger i fremtiden. Forvaltningens undersøkelser har ikke avdekket ulovlig overvåkning, men det tillegger eventuelt påtalemyndigheten å foreta nærmere vurderinger.

Justis- og politidepartementet har i undersøkelsene innhentet rapporter fra sine underliggende etater, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), samt informasjon fra Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og amerikanske myndigheter.

Norske myndigheter, ved Oslo politidistrikt, har ansvar for å ivareta ambassadenes sikkerhet. Dette gjøres i tett samarbeid med de sikkerhetsansvarlige ved ambassadene. I dette arbeidet har både Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste fått innblikk i sikkerhetsarbeidet ved den amerikanske ambassaden, men opplyser at de ikke har kommet over lovbrudd i denne forbindelse.

– La det være helt klart: Jeg forventer at irregulær praksis blir rapportert til overordnet myndighet. Med det legger jeg også til grunn at politiske myndigheter blir orientert, sier Storberget. 

– Våre undersøkelser har ikke kunnet avdekke at taushetspliktsregler er blitt brutt, men det kan ikke utelukkes. Hvis det skulle være tilfelle, ville det være noe jeg reagerer veldig sterkt på. Taushetsplikten er i mange tilfeller en bærebjelke for at det offentlige skal kunne opprettholde nødvendig tillit, sier Storberget, som understreker at hvorvidt dette har skjedd, er et spørsmål som hører under påtalemyndigheten og den etterforskning som er iverksatt.

I løpet av perioden som er undersøkt, har det forekommet at politimyndigheter har reagert på aktivitet ved ambassaden og påpekt dette overfor ambassadens personell.

– Jeg er glad for at norsk politimyndighet har markert overfor ambassaden hva man anser å være aktivitet som er innenfor norsk lovgivning, og fremholdt at disse grenser ikke skal krysses. Jeg vil nå gjennomgå informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet for å vurdere om det er grunnlag for å skjerpe inn denne plikten.

Dette er ett av syv tiltak statsråden i dag informerte Stortinget om at han vil vurdere å igangsette, både alene og i samråd med andre ministre.

De syv tiltakene: 

  • Justisministeren vil gjennomgå informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet for å vurdere om det er grunnlag for å skjerpe inn denne plikten. I denne forbindelse vil justisministeren også se på de rutiner som i dag gjelder for direkte kontakt mellom underliggende etater av Justisdepartementet og øvrige departementer.
  • Justisministeren vil i samråd med utenriksministeren sørge for at det gis retningslinjer for å sikre større grad av formalisering og rutiner med hensyn til kontakter mellom norske myndigheter og fremmede staters representasjoner.
  • Utenriksministeren vil i forhold til alle fremmede staters representasjoner gjenta kravet om at ambassadenes personell respekterer norsk lovgivning. Utenriksministeren vil sammen med justisministeren ta initiativet til at de berørte departementer og etater har et oppfølgende møte med den amerikanske ambassade for å klargjøre rammene for sikkerhetsenhetens oppgaver.
  • Regjeringen vil se på nærmere bestemmelse for karantene og bierverv. Regjeringen mener det bør iverksettes et arbeid for å utrede dette nærmere.
  • Justisministeren vil vurdere om det er grunnlag for å tydeliggjøre de etiske retningslinjer for polititjenestemenn, og da særlig opp mot kontakten med tidligere ansatte i politiet.
  • Etter at saken er ferdig etterforsket og påtalemessig behandlet vil justisministeren, eventuelt i samråd med utenriksministeren, vurdere om det foreligger behov for å iverksette ytterligere tiltak.

Les mer: Justisministerens redegjørelse og grunnlagsmaterialet