Forsiden

Historisk arkiv

UDI skal realitetsbehandle Dublinsaker fra Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet vil instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om inntil videre å realitetsbehandle asylsakene til personer som skulle ha vært returnert til Hellas etter Dublin II forordningen.

Utlendingsnemnda (UNE) har i dag bestemt inntil videre å stoppe retur av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin II forordningen. Det skjer etter en anmodning fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol. Justisdepartementet vil derfor instruere UDI inntil videre om å realitetsbehandle saker der Hellas er ansvarlig Dublin-land. UDI har i dag orientert departementet om at det også er direktoratets anbefaling.

- Dette betyr i praksis at UDI vil behandle de enkelte sakene der Hellas er ansvarlig Dublinland. De som ikke tilfredsstiller kravene for opphold skal returnere til hjemlandet, og ikke til Hellas. Regjeringens klare budskap når det gjelder asylsaksbehandlingen i Norge står fast, tilfredsstiller du ikke kravene for å få opphold, så skal du hjem, sier justisminister Knut Storberget.

- Vi jobber for fortsatt nedgang i antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov, noe vi har lykkes med. Så langt i år har antallet asylsøknader sunket med 45 prosent sammenliknet med i fjor. Antallet enslige mindreårige asylsøkere har sunket med 68 prosent, sier Storberget.

Politiets utlendingsenhet (PU) vil fortsette sitt arbeid med å sende personer med endelig avslag ut av landet. Det arbeidet påvirkes ikke av denne avgjørelsen. Tvert i mot kan det frigjøres kapasitet som kan brukes til å returnere andre personer med endelig avslag. PU ligger an til å tvangsreturnere 4350 personer i år. Totalt har PU sendt 260 personer til Hellas i henhold til Dublinregelverket.

- Det er viktig å understreke at forrige gang Norge gjennomførte en midlertidig stans i returer til Hellas, så var vi i en periode det eneste landet som gjorde det. Det er ikke tilfellet denne gangen. Noen land har stanset all retur til Hellas, og flere andre har begrensninger i slike returer, sier justisministeren.

Regjeringen har i lengre tid fulgt utviklingen i Hellas, og har tatt opp situasjonen opp med de nordiske landene og EU-kommisær Cecilia Malmstrøm. Vi har hele tiden ønsket en felles europeisk løsning på denne utfordringen, det har dessverre foreløpig ikke vært mulig.

- Norge vil sammen med andre land arbeide for å bistå Hellas, slik at Hellas kan behandle asylsaker på linje med andre europeiske land. Det er allerede avklart at 152 millioner kroner av våre EØS-midler skal brukes på flyktningformål i Hellas i årene frem til 2014. Vi tar sikte på at disse midlene skal kunne brukes så raskt som mulig. Justisdepartementet skal ha drøftinger med greske myndigheter om dette i løpet av kort tid, sier Knut Storberget.

- Jeg vil understreke at Dublin-systemet i all hovedsak fungerer godt. Dublin II forordningen er en viktig del av den europeiske asylsaksbehandlingen. Den forhindrer at personer drar rundt fra land til land i Europa og søker asyl, og skal samtidig motvirke at asylsøkere blir henvist fra en stat til en annen uten å få søknaden sin behandlet. Forordningen er et viktig verktøy for å sikre en god og rettferdig asylbehandling, sier justisministeren.