Historisk arkiv

30 millioner til økt innsats mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

For å styrke beredskapen knyttet til kontraterror foreslår Regjeringen 30 millioner kroner til beredskapstroppen i Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste og til modernisering av teknisk infrastruktur for krisehåndtering.

For å styrke beredskapen knyttet til kontraterror foreslår Regjeringen 30 millioner kroner til beredskapstroppen i Oslo, Politiets sikkerhetstjeneste og til modernisering av teknisk infrastruktur for krisehåndtering.

– Norge er fremdeles et av verdens tryggeste land, men vi har likevel ingen garanti mot vold og terror. Både PST og beredskapstroppen i Oslo har som oppgave å beskytte fellesskapet mot svært alvorlig kriminalitet, for eksempel trusselen fra internasjonal terrorisme. Derfor er det avgjørende å sikre at de har ressurser til dette arbeidet, sier justisminister Knut Storberget.

Styrket beredskap i Oslo. For å styrke beredskapen knyttet til alvorlige hendelser og kontraterror foreslår regjeringen å øke bevilgningen til beredskapstroppen i Oslo politidistrikt med 20 millioner kroner. Økningen skal gå til utvikling og anskaffelse av utstyr og materiell.

Oslo politidistrikt har i perioden 2000 – 2011 fått økt sitt budsjett fra 973 millioner kroner til 1 893 millioner, det vil si en nominell økning på ca. 920 millioner kroner. Bevilgninger i Revidert nasjonalbudsjett kommer i tillegg.

Styrket spaningskapasitet for PST. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 5,3 millioner kroner. PST har som høyest prioriterte innsatsområde å forebygge terror. Styrkingen skal blant annet gå til økt etterforsknings- og spaningskapasitet samt nødvendige investeringer.

Politiets sikkerhetstjeneste er styrket budsjettmessig for å ivareta større omfang og kompleksitet på oppdrag, knyttet til blant annet arbeidet med kontraterror. Bevilgningen er siden Regjeringen tiltrådte økt med 61 prosent, fra 240 millioner kroner til 386 millioner kroner i 2011. Det er sørget for nye straffebestemmelser og politiets og sikkerhetstjenestens adgang til metodebruk (romavlytting, kommunikasjonskontroll, basestasjonssøk) er betydelig styrket. Terrorlovgivningen er oppdatert.

Bedre sentral krisehåndtering. For å styrke beredskapen mot kriser og uforutsette hendelser foreslår regjeringen å styrke Krisestøtteenheten med 4,3 millioner kroner. Enheten understøtter sentral krisehåndtering i departementene og forvalter lokaler og tekniske fasiliteter for håndtering av kriser på sentralt nivå. Regjeringen vil sikre at lokalene til enhver tid er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, sambands- og informasjonssystemer.