Historisk arkiv

Nødnett bygges ut i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å vedta utbygging av Nødnett i resten av Fastlands-Norge til en øvre kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner.

Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å vedta utbygging av Nødnett i resten av Fastlands-Norge til en øvre kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner.

– Dette er en av de største satsningene på samfunnssikkerhet noen gang, sier Trond Giske, som er settestatsråd for justisminister Knut Storberget i saken.

Det nye nødnettet gir bedre kommunikasjon på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell og dermed raskere hjelp til publikum ved ulykker og kriser. Nødnettet er avlyttingssikkert og gir brukerne høy dekningsgrad. Ved å skifte ut gammelt utstyr, styrkes samfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet og til å håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.

– Ved brannen i Oslofjordtunellen fikk vi demonstrert hvor viktig det er med et godt nødsamband, på tvers av geografiske grenser og etatsgrenser, sier Giske.

Stortinget vedtok i desember 2006 å inngå kontrakt om utbygging av Nødnett i et første område omfattende politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Utbyggingen er på det nærmeste gjennomført, omtrent tre år senere enn planlagt. Leverandøren, som har et totalansvar, har brukt lengre tid på å bygge radionettet enn planlagt. Videre har det vært utfordringer knyttet til leveranser ved brannvesenets og helsetjenestens kommunikasjonssentraler. En evaluering har imidlertid konkludert med at teknologien som er valgt er riktig, at brukerne i all hovedsak er fornøyd og at kontrakten med utbygger samlet sett er god for staten.

Norges realisering av Nødnett er forankret i alle tre nødetater. I internasjonal sammenheng er dette unikt. Samtidig som dette har medført utfordringer i prosjektet, utgjør denne tilnærmingen en betydelig suksess.

– I helsetjenesten har vi et stort behov for å erstatte det gamle helseradionettet med et nytt digitalt nødsamband, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. “Selv om det fortsatt er noen utfordringer med innføringen av Nødnett i helsetjenesten, ser vi frem til at utbyggingen videreføres slik at vi i løpet av få år har et sømløst nødsamband som dekker hele landet.

I tillegg til brannvesenet, politiet og helsetjenesten, legger regjeringen opp til at redningshelikoptrene og Hovedredningssentralen inkluderes ved den videre utbyggingen.  Senere vil også andre organisasjoner med beredskapsansvar få anledning til å bruke Nødnett.

 Her finner du presentasjon av Nødnettet brukt under pressekonferanen.