Historisk arkiv

Økte bevilgninger som følge av angrepene 22.7

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene under Justisdepartementets budsjett for 2011 med til sammen 281,1 millioner kroner for å håndtere de umiddelbare konsekvensene etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene under Justisdepartementets budsjett for 2011 med til sammen 281,1 millioner kroner for å håndtere de umiddelbare konsekvensene etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

Kongen i statsråd samtykket 16. september til at Justisdepartementet kan overskride gitte bevilgninger for 2011 med inntil 195 millioner kroner. Dette omfattet merutgifter som forventes å påløpe innen 1. november 2011. Nå foreslår regjeringen nødvendige tilleggsbevilgninger ut året. Forslaget inkluderer også de utgifter som det allerede er samtykket til overskridelse for.

– Angrepene 22. juli har rammet mange enkeltmennesker og satt samfunnet vårt på en stor prøve. Nå må vi hegne om demokratiet og åpenheten – men samtidig styrke tryggheten og beredskapen. Norge skal fortsatt være et åpent og trygt samfunn, sier justisminister Knut Storberget.

– Det er viktig at politiet og andre berørte virksomheter nå kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og etterforskningen, og for å ivareta de etterlatte og fornærmedes behov for oppfølging og bistand.

Hovedtyngden på 185,3 millioner kroner går til politiet. Etterforskningen i saken er svært ressurskrevende, og det er opprettet en egen 22.7-etterforskningsenhet i Oslo politidistrikt. I startfasen var den dimensjonert med 145 mannskaper, men vil i løpet av året bli redusert ned mot 100.

– Det er viktig at andre politioppgaver i Oslo ikke blir skadelidende. Vi skal fremdeles ha et synlig politi som ivaretar befolkningens behov for trygghet. Derfor er det nå ansatt 100 nyutdannede politihøgskolestudenter høsten 2011, derav 95 i Oslo og fem i Nordre Buskerud politidistrikt, sier Storberget.

Politidirektøren og sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste har besluttet å evaluere politiets håndtering av angrepene 22. juli 2011, med sikte på å trekke mest mulig lærdom og få en vurdering av behov for forbedringstiltak. I forslaget har regjeringen tatt høyde for merutgiftene knyttet til evalueringsarbeidet.

Det vil også påløpe merutgifter til kriminalomsorgen på 3,25 millioner kroner for å håndtere sikkerheten rundt den siktede og sørge for økt bemanning ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt. I tillegg påløper det merutgifter i domstolene på 2,74 millioner kroner, særlig i Oslo tingrett.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av arrangementet på Utøya 19. og 20. august for etterlatte og overlevende. DSB har også ansvaret for tilleggsarrangementet på Utøya 1. oktober i år for dem som ikke ønsket eller hadde anledning til å delta på arrangementene i august. Samlet anslås dette å medføre merutgifter på 20,7 millioner kroner.

Dessuten anslås Sivilforsvarets bistand til politiet ved sikring av regjeringskvartalet til ca. fire millioner kroner. Regjeringen foreslår i tillegg å øke bevilgningen til Sivilforsvaret med 30 millioner kroner i 2011. Økningen skal gå til modernisering av utstyr, noe som vil styrke Sivilforsvarets evne til å håndtere store hendelser.

Bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet medførte at Justisdepartementets lokaler og det aller meste av utstyret der ble ødelagt. Også Krisestøtteenhetens (KSEs) lokaler og utstyr ble ødelagt. For å dekke merutgifter knyttet til etablering i nyelokaler foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Justisdepartementet med 27,6 millioner kroner og til KSE med 7,4 millioner kroner.