Historisk arkiv

Regjeringen vil ha ny arvelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

Samfunnet er betydelig endret siden gjeldende arvelov ble laget på 1960-tallet. Ekteskapet er ikke lenger den enerådende samlivsformen, levealderen har økt, stadig flere har mer enn ett kull barn og formuen som fordeles ved arv har i gjennomsnitt blitt større.

- For de fleste arvinger fremstår det som viktig at fordelingen av arven oppfattes som rettferdig. Om den ikke gjør det, er arveretten egnet til å skape konflikt. Derfor er det behov for å foreta gjennomgang av arveloven for å sikre en tidsmessig og balansert lovgivning, sier justisminister Knut Storberget.

I mandatet heter det at utvalget skal fremme forslag til en fullstendig regulering av de spørsmål som i dag er regulert i arveloven, eventuelt vurdere om visse spørsmål bør reguleres i andre lover.

Det er professor Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen, som er satt til å lede utvalget.

Lovutvalget skal avgi sin utredning innen 1. juni 2013.

Kontaktpersoner:

Utvalgets leder, Torstein Frantzen mobil 48 20 07 33
Justis- og politidepartementet, pressevakt 22 24 55 44