Historisk arkiv

Rettferdig asylpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

– Norge fører en human, rettferdig og konsekvent asyl- og innvandringspolitikk. Regjeringen vil ha raskere behandling av asylsaker som involverer barn. Samtidig vil vi gjøre en innsats for mennesker i en sårbar situasjon, ved å ta i mot 340 flyktninger som følge av situasjonen i Middelhavsområdet, sier justisminister Knut Storberget.

Prognosene for antall asylsøkere ventet til Norge er oppjustert fra 10 000 til 11 000 asylsøkere i 2011, hvorav 1 100 er enslige mindreårige. Årsaken er situasjonen i Middelhavsområdet, som har gjort at flere tusen migranter har tatt seg til Italia og andre Schengen-land i nærområdet.

Hurtigere behandling av asylsaker som involverer barn
– Regjeringen ønsker ikke at barns liv skal settes på vent. Derfor foreslår vi å øke saksbehandlingskapasiteten til UDI med 15 millioner kroner. Styrkingen skal særlig bidra til hurtig behandling av saker som involverer barn, sier Storberget.

Øke kvoten for overføringsflyktninger med 250 plasser
Regjeringen har besluttet å gjøre en ekstraordinær innsats for flyktninger i Middelhavsregionen og foreslår å øke antallet kvoteflyktninger i 2011 fra 1200 til 1450. Det foreslås i den forbindelse å øke bevilgningen med til sammen 41,7 millioner kroner som berører tre departementers budsjettområder.

Dette kommer i tillegg til at Norge tidligere har annonsert overfor FNs høykommissær for flyktninger og Europakommisjonen at vi på årets kvote vil ta i mot 90 personer fra regionen.

Holder trykket oppe på tvangsretur
Regjeringen ønsker rask utsendelse av personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold her i landet. Det er avgjørende for å opprettholde legitimiteten til asylinstituttet.  Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til registrering av asylsøkere og tvangsreturnering av personer uten lovlig opphold med 10,5 millioner kroner.


Oppholdskort for å bekjempe illegal innvandring
Regjeringen foreslår å øke politiets budsjett med 2,5 millioner kroner for å innføre oppholdskort for utlendinger som innvilges oppholdstillatelse i Norge. Schengen har vedtatt at dagens standardiserte oppholdsetiketter skal erstattes av oppholdskort.

– Det vil øke sikkerheten og bidra til å forebygge og bekjempe både illegal innvandring og illegalt opphold, sier Storberget.

Innen mai 2012 er det også krav om at kortene skal inneholde to fingeravtrykk i en databrikke.  Regjeringen tar sikte på å innføre oppholdskort i løpet av 2011.