Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Større adgang til fengsling i utlendingssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag som vil utvide politiets adgang til å benytte tvangsmidler overfor utlendinger som skjuler sin identitet, unndrar seg utsendelse eller begår kriminalitet.

- Enkelte asylsøkere oppgir falsk identitet eller nekter å forlate Norge etter et endelig avslag. Vi ser også eksempler på at noen utnytter asylinstituttet til å komme til Norge for å begå kriminalitet. De lovforslagene som nå er fremlagt er viktige for å bevare publikums tillit til asylinstituttet. Bruk av tvangsmidler bidrar både til en mer effektiv utlendingskontroll og til at det blir enklere for myndighetene å få til utsendelse av personer som har fått avslag, sier justisminister Knut Storberget.

Blant de sentrale virkemidlene som foreslås, er senkede beviskrav for å fengsle ved tvil om identitet eller fare for unndragelse. Det skal ikke lenger være et krav til sannsynlighetsovervekt. Etter forslaget vil det være tilstrekkelig at det er konkrete holdepunkter for å anta at den aktuelle personen benytter uriktig identitet eller vil unndra seg gjennomføring av et vedtak.

Det foreslås også en ny hjemmel for å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted overfor utlendinger som er asylsøkere eller har ulovlig opphold, og som begår straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn seks måneders fengselsstraff.

- Det ligger ikke i dette at personer i de åpne rusmiljøene skal flyttes rundt i landet. Forslaget innebærer at slike personer vil kunne pålegges å bo på det mottaket hvor man har adresse eller er tildelt plass, og å oppholde seg i den kommunen mottaket ligger, sier justisministeren.

Dersom et pålegg om bestemt oppholdssted brytes, vil det etter forslaget til nye bestemmelser kunne vurderes fengsling mens utlendingssaken er til behandling.

Det er også foreslått en særskilt hjemmel for fengsling av personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og som er i en utsendelsesprosess.  Det er politiet som avgjør når det eventuelt er grunnlag for å reise sak for retten med begjæring om fengsling. Det vil være en forutsetning for fengsling at det pågår en aktiv prosess med sikte på retur, og at det er realistisk at retur vil kunne gjennomføres innen et nærmere bestemt tidsrom.

 

 

Til toppen