Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny våpenlov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Utvalget som har gjennomgått gjeldende våpenlovgivning, leverte i dag sin innstilling til Justisdepartementet. Utvalget foreslår en ny våpenlov tilpasset dagens samfunnssituasjon og framtidige utfordringer.

Utvalgets egen pressemelding:

Utvalget foreslår en formålsparagraf som slår fast at det overordnede hensyn er å sikre samfunnet mot uønskede hendelser med våpen. Offentlige myndigheter må derfor gis hjemmel til tilstrekkelig kontroll med våpen i sivilt eie. Samtidig ønsker utvalget at det tas hensyn til den enkeltes mulighet til å inneha våpen til lovlige formål.

Våpeninnehavere og skytter- og våpensamlerorganisasjoner er viktige bidragsytere når det gjelder å ivareta og utvikle en god norsk våpenkultur, og det er ønskelig å legge til rette for et godt samarbeid mellom organisasjonene og offentlige myndigheter.

Utvalget har forsøkt å identifisere de utfordringer vi står overfor i samfunnsutviklingen og møte disse på en god måte i forslaget til ny våpenlov. Den teknologiske utvikling fører til raske endringer, og loven må i størst mulig grad være teknologiuavhengig. Lovforslaget legger stor vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, og bygger blant annet på prinsippet om at det ikke skal være flere skytevåpen i samfunnet enn det er et legitimt behov for. Utvalget foreslår regler som sikrer bedre kontroll med at vilkårene for å erverve og inneha skytevåpen er oppfylt.

Noen punkter i utvalget forslag:
• Krav om egenerklæring og legeerklæring ved første gangs erverv av skytevåpen.

• Regelmessig oppfølging av den enkelte våpeninnehaver for å sikre at alle vilkår for å inneha våpen er oppfylt, både krav om edruelighet, pålitelighet, helse og skikkethet, og at det fortsatt foreligger behov for eller annen rimelig grunn til å ha våpen. Krav om regelmessig egenerklæring. Det er våpeninnehaveren som må godtgjøre at alle vilkår er oppfylt.

• Ved søknad om tillatelse til å erverve våpen skal myndige medlemmer av søkerens husstand bekrefte at vedkommende er kjent med søknaden.

• Meldeplikt for helsepersonell om helsemessige forhold som er uforenlig med å inneha våpen. Meldeplikt for skytter- og våpensamlerorganisasjonene om medlemmers adferd når denne er uforenlig med å erverve og inneha skytevåpen.

• Tilgang til våpenregisteret for dem som pålegges meldeplikt

• Bedre oppfølging av skytevåpen i dødsbo og konkursbo

• Dagens forskriftsregler om halvautomatiske skytevåpen foreslås videreført i lov. Halvautomatiske pistoler og hagler er tillatt, men kan forbys i forskrift. Halvautomatiske rifler er forbudt, men kan tillates i forskrift.

• Registreringsplikt for deaktiverte (plomberte) skytevåpen. Disse skal anses som skytevåpen også etter deaktivering, i motsetning til i dag.

• Registreringsplikt for boksmagasiner over en viss magasinkapasitet.

Våpenlovutvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 18. juni 2010. Forslaget vil erstatte gjeldende lov om skytevåpen og ammunisjon mv. som i år er 50 år gammel.


Utvalgets medlemmer:
• Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vardø kommune (leder)
• Lucien Dedichen, Oslo kommune (medlem)
• President i Våpenrådet Randulf W. Tønnesen, Kristiansand kommune (medlem)
• Jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Vidar Nilsen, Nedre Eiker kommune (medlem)
• Politiinspektør i Troms politidistrikt Astrid Elisabeth Nilsen, Tromsø kommune (medlem)
• Seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø, Oslo kommune (medlem)
• Psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus HF, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg kommune (medlem)
• Rådgiver i Justis- og politidepartementet Øivind Fredlund, Oslo kommune (medlem)

Kontaktperson: Utvalgets leder, sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, tlf. 95 96 25 85