Historisk arkiv

Justis- og politidepartementet

Viktig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

I dag ble Stortingets vedtak om å gjennomføre datalagringsdirektivet sanksjonert i statsråd. Det vil styrke personvernet og gjøre politiet bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet.

I dag ble Stortingets vedtak om å gjennomføre datalagringsdirektivet sanksjonert i statsråd. Det vil styrke personvernet og gjøre politiet bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet.

– Datalagringsdirektivet vil sikre at politiet fortsatt har verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet i en tid der den teknologiske utviklingen går raskt, sier justisminister Knut Storberget.

Direktivet gjennomføres ved endringer i ekomloven og straffeprosessloven. Lovendringene innebærer at teletilbydere pålegges en plikt til å lagre elektroniske kommunikasjonsdata i seks måneder, med bekjempelse av alvorlig kriminalitet som formål. Kommunikasjonsdata sier noe om hvem som har kommunisert med hvem, hvor kommunikasjonen har funnet sted, når og hvordan. Innholdet i den elektroniske kommunikasjonen skal ikke lagres.

Personvernet styrkes ved at det etableres strengere regler for tilgang til dataene. Hovedregelen er at data etter domstolens kjennelse kun utleveres til politiet i saker der det er skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling med en strafferamme på fire år, og bare dersom data antas å ha vesentlig betydning for etterforskningen.

– Med denne lovendringen styrker vi rettssikkerheten for oss alle ved å skape en balanse mellom hensynene til kriminalitetsbekjempelse og personvern, sier Storberget.

Lovendringene vil tre i kraft senest 1. april 2012 og skal evalueres etter fire år.