Historisk arkiv

Innlegg i VG 16. november 2007

Historisk arkiv
Innlegg i VG 16. november 2007

Offerets stilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

De færreste kan forestille seg det marerittet som et drap i familien er. Det blir et livets ragnarokk hvor det koster både tid og krefter å reise seg igjen, skriver justisminister Knut Storberget i et innlegg i VG.

De færreste kan forestille seg det marerittet som et drap i familien er. Det blir et livets ragnarokk hvor det koster både tid og krefter å reise seg igjen.

Å bli offer for kriminalitet kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes helse, selvbilde, trygghetsfølelse og livskvalitet.

Tiden er moden for å gi fornærmede og etterlatte økt oppfølgning og bistand og styrkede rettigheter i straffeprosessen. I 2008 har Justisdepartementet satt av 44 millioner kroner til dette formålet.

Vi skal iverksette både praktiske og rettslige tiltak for å styrke situasjonen for den som er utsatt. Vi skal informere bedre og følge opp den enkelte tettere.

Ofre i straffesaker kan dessverre oppleve møtet med rettsvesenet som en tilleggsbelastning. Mange ofre gir uttrykk for skuffelse over ofrenes svake posisjon i prosessen. De føler seg redusert til statister i en sak som i høy grad angår dem selv.

Straffesystemet må utformes slik at alle som er involvert føler seg inkludert og at de blir behandlet med verdighet og respekt. Fornærmede og etterlatte har betydelige og legitime interesser i straffesaken, og jeg mener at disse gruppene må gis mulighet til aktivt å ivareta sine interesser. Dette må fremgå av lovgivningen. Tradisjonen hvor staffesaken anses som et «oppgjør» mellom tiltalte og samfunnet må nyanseres, og fornærmede og etterlatte må gis styrkede rettigheter.

Bistandsadvokatordningen utvides. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å gjelde de fleste seksualforbrytelser, herunder voldtekt, vold i nære relasjoner og menneskehandel - også før anmeldelse inngis. Det samme gjelder ofre for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I tillegg skal etterlatte få tilbud om bistandsadvokat i flere saker.

Barnehus. Barn som utsettes for vold og overgrep er en særlig utsatt gruppe. Gjennom etablering av Barnehus vil vi bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. 1. november åpnet vi Barnehuset i Bergen. Hamar vil følge like etter. Vi tar sikte på å åpne ytterligere tre barnehus i 2008, slik at tilbudet blir landsdekkende.

Gratis støttetelefon. For å gi et bredt tilbud til de som har blitt berørt av kriminalitet, ønsker regjeringen å videreutvikle ordningen med rådgivningskontor for kriminalitetsofre. Vi foreslår også en gratis støttetelefon for ofrene.

Voldsoffererstatning. For å styrke rettighetene til voldsofre spesielt vil regjeringen foreslå å utvide retten til voldsoffererstatning. Vi går inn for at barn som er vitne til vold mot nærstående, får rett til erstatning. Det samme gjelder etterlatte til drapsofre og søsken av disse. Mennesker som får personskade på grunn av trusler, blir også omfattet av ordningen med voldsoffererstatning.

Bedring av fornærmedes interesser og rettigheter medfører ikke nedprioritering av siktedes rettigheter og interesser. Det er mulig å ivareta både fornærmedes og etterlattes behov for informasjon, innsyn og kontradiksjon samtidig som siktede gis en rettferdig rettergang.