Historisk arkiv

Kronikk i Adresseavisen 11. mars 2008

Historisk arkiv
Kronikk i Adresseavisen 11. mars 2008

Barnehus til Trondheim – all hjelp på ett sted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen har bestemt at Trondheim får ett av landets fem barnehus. Med dette tilbudet skal barn som har opplevd vold og overgrep slippe å sendes fra sted til sted. Hjelpen skal komme til barnet – ikke omvendt. Barnehuset Trondheim skal kunne gi tilbud til alle i Helseregion Midt-Norge.

Regjeringen har bestemt at Trondheim får ett av landets fem barnehus. Med dette tilbudet skal barn som har opplevd vold og overgrep slippe å sendes fra sted til sted. Hjelpen skal komme til barnet – ikke omvendt. Barnehuset Trondheim skal kunne gi tilbud til alle i Helseregion Midt-Norge.

Stor belastning

Det er vanskelig å fortelle om seksuelle overgrep, mishandling og vold. Møtet med rettsapparatet kan være vanskelig. For familie og andre pårørende er det en påkjenning å erkjenne det som har skjedd. Vi trenger tilbud som kan hjelpe dem som lever under stort press på grunn av slike opplevelser. Barn utsatt for overgrep eller som har vært vitne til vold, skal få kontakt med trygge voksne som viser at de vil beskytte barnet og sørge for å stoppe overgrepene.

Dette er bakgrunnen for at vi i Soria Moria-erklæringen lovte å etablere et nytt tilbud til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller som har vært vitne til slik vold. Barna er ikke i stand til å forsvare seg mot slik alvorlig kriminalitet. Derfor plikter vi å sørge for at de ikke lider ytterligere overlast i den vanskelige prosessen de skal gjennom. Også pårørende til ofre skal kunne få hjelp, bistand og veiledning på Barnehuset.

Barnehusene er et samarbeid mellom flere sektorer. Hovedoppgaven er å samordne tiltak overfor barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det betyr at husene skal være utstyrt for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og det skal være egne rom for samtale og terapi.

Skal møtes på en ordentlig måte. Barn som er vitne til eller utsatt for overgrep trenger støtte til å fortelle om vanskelige opplevelser. Det er en stor utfordring for politi og dommer å gi den nødvendige støtten. Derfor er det svært gledelig at vi i høst fikk på plass en utdanningspakke som sørger for at barn som bærer på vanskelige opplevelser blir møtte på en ordenlig måte. Justisdepartementet har bidratt med finansiering av utdanningspakken som primært skal brukes i opplæring av politi, jurister og dommere. Hensikten med utdanningspakken er å bedre kommunikasjonen mellom barn som skal fortelle om overgrep og avhører. Slik får vi til pålitelige vitneforklaringer fra barn, samtidig som barnet bli ivaretatt og rettssikkerheten styrkes.

Ikke kasteball

Barn som har opplevd overgrep og vold, skal slippe å sendes fra sted til sted. En viktig hensikt med Barnehuset er at hjelpepersonalet skal komme til barnet – ikke omvendt. Barnehuset skal både ha fast personale og fagfolk som kan tilkalles ved behov.  

Vi må bygge videre på den kompetansen som allerede finnes. Derfor må barnehusene ses i sammenheng med eksisterende hjelpe- og behandlingstilbud i regionen. Det gjelder politiet, domstolen, de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), det statlige regionale barnevernet, kommunale overgrepsmottak, barnevernets fagteam, konsultasjonsteam og familievernkontorer, Senter for krisepsykologi, samt frivillige grupper som støttesentre mot incest og seksuelle overgrep.

Barnehuset Trondheim skal kunne gi tilbud til alle i Helseregion Midt-Norge. Politiet vil samarbeide med representanter for helsevesenet, barnevernet, domstolen, og kommunesektoren. Utfordringen bli å utnytte ressurser og kompetanse på en best mulig måte. Vi har felles mål – å etablere et tilbud for barnet som er bedre enn det vi har i dag. Samarbeid på tvers vil gi resultater når alle drar i samme retning.                   

Bred innsats

Å bekjempe kriminalitet mot barn, slik som vold og seksuelle overgrep, krever forsterket innsats på flere plan og et bredt utvalg av tiltak.  Regjeringen la i desember fram handlingsplan om vold i nære relasjoner. De nye barnehusene og styrking av de interkommunale overgrepsmottakene er blant de tiltakene. Planen inneholder 50 tiltak for å gi bedre hjelp til ofre for vold i nære relasjoner, den har forebyggende tiltak for overgripere og tiltak for å øke kompetansen i fagmiljøene. Barna har krav på den beste beskyttelsen vi voksne kan gi dem. Regjeringen har lagt opp til en sterk og samlet innstas for å møte utfordringene på dette området.

Retten til bistandsadvokat er utvidet til også å gjelde saker om seksuell handling med barn under 16 år, menneskehandel, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse. Disse gruppene vil også få rett til bistandsadvokat før anmeldelse inngis. Som ledd i å styrke kriminalitetsofres stilling har Regjeringen bevilget en million kroner til etablering av en gratis støttetelefon for kriminalitetsofre. Støttetelefonen skal være i drift i 2008.

De aller fleste norske barn mellom ni og seksten år har Internett hjemme og mange av dem er på nett flere ganger om dagen. Vi vet at barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra personer de har møtt på nettet. Derfor har Regjeringen sørget for å få på plass en egen straffebestemmelse som rammer voksne som avtaler å møte barn med planer om å begå seksuelt overgrep. Gjennom bestemmelsen har politiet bedre mulighet til å gripe inn på et tidlig tidspunkt.

Vi har også gitt politiet ekstra ressurser for å opprette politistasjon på nett slik at politiet kan patruljere nettet på jakt etter overgripere. Barn og unge skal lett få tak i politiet. Politistasjonen på nett skal ha direkte rapporteringsknapp til et sentralt tipsmottak. Et grunnleggende prinsipp for politiets arbeid er å bekjempe kriminalitet og skape trygghet for barn og unge gjennom blant annet synlighet og tilstedeværelse. Det skal ikke være annerledes for dem på nettet. Barn og unge skal vite at politiet følger med også der og at de kan henvende seg enkelt og greit til politiet når de opplever ubehagelige ting. Internett skal ikke være en lovløs sone.

Landsdekkende tilbud

Regjeringen tar sikte på å åpne Barnehuset Trondheim i oktober. Norges første Barnehus åpnet i Bergen i november i fjor, og like før jul åpnet Barnehuset Hamar.  Når Kristiansand og Tromsø får sine Barnehus før årsskiftet har Regjeringen sørget for et landsdekkende tilbud.