Historisk arkiv

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Fastsatt 9. februar 2006 med
hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §
6-3 sjette ledd. Forskriften gjelder for alle institusjoner som
kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 (1).

Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd har Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 fastsatt forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forskriften gjelder for alle institusjoner som kommer inn under universitets- og høyskolelovens § 1-2 (1). Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften erstatter rundskriv F-14/95 av 1. februar 1995 om felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høgskoler og opprykksreglementer for stillinger som førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, rundskriv F-90/99 av 28. desember 1999 om kompetansekrav for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner, rundskriv F-15/02 av 30. april 2002 om personlig opprykk til professor etter kompetanse og brev av 21. juli 2003 om ny stilling som undervisningsdosent. Vi presiserer at opprykksreglementet for førstebibliotekar i rundskriv F-14/95 ikke blir berørt av denne forskriften.

Kommentarer til forskriften

Etter tilråding fra Lovavdelingen i Justisdepartementet har forskriften fått en enklere tittel enn i høringsutkastet.

Forskriften omfatter både vitenskapelige og kunstneriske kriterier for tilsetting i de enkelte stillingene. De er alternative tilsettingskriterier. Dette er markert ved ”eller” mellom kriteriene. Når det står ”og” foran et tilsettingskriterium, betyr det at kriteriet gjelder ved tilsettinger både etter vitenskapelige og kunstneriske kriterier.

Etter lov om universiteter og høyskoler § 6-3 tredje ledd siste punktum er det opp til styret å gi nærmere regler om bedømmelse av søkere til undervisnings- og forskerstillinger (inkluderer utdanningsstillinger og reine forskerstillinger).Det er ikke gitt regler om framgangsmåte ved tilsetting i forskriften. For opprykk er det gitt regler både om framgangsmåte og kriterier. Kriteriene tilsvarer kriterier for tilsetting i stillinger med opprykksordning.

Forskriften inneholder også kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelærer da stillingen fortsatt nyttes innenfor enkelte profesjonsutdanninger i høgskolesektoren. Departementet understreker at bruk av stillingen bør skje i svært begrenset utstrekning på enkelte fagområder i høgskolesektoren, for eksempel i den praktiske opplæringen av studenter. Stillingen bør på sikt avvikles.

Vi understreker at kriteriene for tilsetting er generelle, og at institusjonene foruten i stillingsbetenkninger vil kunne stille mer spesifiserte krav ved kunngjøring av den enkelte stilling, som nevnt i forskriften.

Nedenfor følger en oversikt over viktige endringer i forskriften i forhold til tidligere regelverk.

Høgskoledosentstillingen utgår.

Ingen av høringsinstansene som uttalte seg om dette, gikk inn for å videreføre stillingen. Departementet har derfor ikke funnet grunnlag for å opprettholde stillingen. Dette innebærer at det ikke kan foretas nye tilsettinger i stillingen. De som er tilsatt i slik stilling, skal fortsatt nytte tittelen. Den vil også stå på lønnsplan 17.510 Undervisnings- og forskerstillinger.

Felles kriterier for tilsetting i stilling som undervisningsdosent

Det faglige hovedkriteriet for tilsetting i undervisningsdosentstillingen dekker både søkere som rekrutteres på grunnlag av vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner, og søkere som rekrutteres på grunnlag av kunstneriske/faglige kvalifikasjoner. Under § 1-3 (1) c er det tatt inn to tilleggskriterier som gjelder spesielt for søkere rekruttert på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner.

Opprykksordning til undervisningsdosentstillingen har vært etterlyst i høringsuttalelsene. Det foreligger imidlertid en avtale av 25. juni 2003 mellom daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene om bl.a. at det ikke skal være opprykksordning til denne stillingen.

Endring av kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis

Under § 1-4 (2) i forskriften er gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid tatt inn som selvstendig tilsettingskriterium. Hensikten med stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid er nettopp at deltakerne skal oppnå førsteamanuensiskompetanse.

Endring av kriterier for tilsetting i stilling som førstelektor

For stilling som førstelektor har vi formulert ett samlet hovedkriterium i stedet for som tidligere flere ulike kriterier. Relateringen til doktorgradsavhandling innebærer ikke en akademisering av stillingen, men angir arbeidsmengde og nivå på arbeid som skal ligge til grunn for tilsetting i slik stilling. Etter ønske fra høringsinstanser har vi forsøkt å gjøre dette klarere i forskriften. Det skal legges stor vekt på pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i stilling som førstelektor.

Ved tilsetting i og opprykk til stilling som førstelektor kan søkerne bedømmes etter reglene i rundskriv F-14/95 når søknadene er innlevert og saksbehandlingen er kommet i gang før forskriften trer i kraft.

Mastergrad godkjennes som faglig utdanning for tilsetting i stilling som høgskolelektor/universitetslektor.

Som følge av ny gradsstruktur endres kriteriene for tilsetting i stilling som høgskolelektor/universitetslektor til mastergrad som faglig utdanning. Også såkalt erfaringsbasert mastergrad godkjennes.

Felles tilsettingskriterium for praktisk-pedagogisk kompetanse

Kriteriet for praktisk-pedagogisk kompetanse er nå det samme ved tilsetting i alle stillinger. Søkere kan tilsettes med krav om å ta et bestemt pedagogisk opplegg, jf. forskriften § 1-1 Generelt (1).

Private institusjoner kommer inn under opprykksordningene.

Som en følge av ny lov om universiteter og høyskoler kommer private institusjoner under loven inn under opprykksordningene. For ordningen med personlig opprykk til professor etter kompetanse overlater vi imidlertid til styret ved den enkelte private institusjon å avgjøre om aktuelt personale kan søke om opprykk.

Fast tilsatte førsteamanuenser ved kunsthøgskolene kommer inn under ordningen med personlig opprykk til professor etter kompetanse.

Vi fikk ingen støtte fra høringsinstansene til å opprettholde bestemmelsen om at bare åremålstilsatte førsteamanuenser ved kunsthøgskolene og det tidligere Kunstakademiet i Trondheim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kommer inn under opprykksordningen. Denne bestemmelsen videreføres derfor ikke i forskriften. Dette innebærer at førsteamanuenser som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved nevnte institusjoner, og som ikke har fått bedømt sin kompetanse i løpet av de siste to år, kan søke om opprykk til professor etter reglene i forskriften. Første søknadsfrist er 15. september 2006.

Frist for søknadsbehandlingen innenfor ordningen med personlig opprykk til professor etter kompetanse

På bakgrunn av at behandlingen av søknader om opprykk til professor ofte tar lang tid, har vi i samråd med Universitets- og høgskolerådet tatt inn en bestemmelse i forskriften, § 2-1 (11), som setter en frist for søknadsbehandlingen.

Opprykksordning for høgskolelærere til stilling som høgskolelektor

Bestemmelser om opprykksordningen for tilsatte høgskolelærere til stilling som høgskolelektor er tatt inn i forskriften.

Forskriften som følger vedlagt, legges ut på Lovdata.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Jana Weidemann
avdelingsdirektør

VEDLEGG

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd og i samsvar med rådsdirektiv 89/48 EØF og Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19.

Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

§ 1-1 Generelt

(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler. Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer spesifiserte krav. Ansettelsesmyndigheten kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å gjennomgå en bestemt opplæring, for eksempel et pedagogisk opplegg, innen en fastsatt tidsfrist.

(2) Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner. Fagområder med undervisningspersonale rekruttert på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner er følgende:
a) Utøvende og skapende musikk
b) Teater
c) Opera
d) Ballett
e) Kunst, kunsthåndverk og design
f) Litteratur (Skriveverksted)
g) Arkitektur
h) Film og fjernsyn
i) Fag i lærerutdanningene:
dans
drama/teater
musikk
formgiving, kunst og håndverk

§ 1-2 Kriterier for ansettelse i stilling som professor

(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

§ 1-3 Kriterier for ansettelse i stilling som undervisningsdosent

(1)
a) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
b) Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
c) I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
- Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
- Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
- Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
- Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
- Oppbygging av vitenskapelige samlinger
og
(2) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

§ 1-4 Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
eller
(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

§ 1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor

(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
eller
(2) Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
og
(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
og
(4) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

§ 1-6 Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor

(1)
a) Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
b) Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå
og/eller relevant yrkespraksis
eller
(2)
a) Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang
b) Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

§ 1-7 Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelærer

(1)
a) Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise
b) Relevant yrkespraksis
eller
(2) Tre-fire års høyere utdanning med en viss spesialisering på kunstområdet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

§ 2-1 Framgangsmåte og kriterier for personlig opprykk til professor etter kompetanse

(1) Førsteamanuenser og høyskoledosenter som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan søke om opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring etter reglene i denne forskriften. Ved private institusjoner under lov om universiteter og høyskoler avgjør styret om førsteamanuenser som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling, kan søke om opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring etter reglene i denne forskriften. Førsteamanuenser og høyskoledosenter med minst halv stilling kommer inn under ordningen. Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. Med fag menes her de fag eller emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 (1) og (2).

(3) Det er ikke anledning til å søke om opprykk til professor i forbindelse med søknad på undervisnings- og forskerstilling på lavere nivå.

(4) Frist for søknad om opprykk til professor er 15. september hvert år. Søknad om opprykk sendes til egen institusjon. Søknad med vedlegg sendes i fem eksemplarer.
a) Vitenskapelige arbeider sendes i fem eksemplarer, jf. (5) a).
b) Kunstneriske arbeider i gjengivelse leveres i fem eksemplarer så sant dette ikke går utover kvaliteten i det materialet som leveres. Søkeren selv avgjør om deler av dokumentasjonen bare kan leveres i ett eksemplar. Originalverk framstilles for bedømmende institusjon eller nasjonal bedømmelseskomite etter nærmere avtale.

Det er ikke anledning til å sende inn eller anmelde arbeider etter søknadsfristens utløp.

(5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse.
a) For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider.
b) For dokumentasjon av skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider eller publikasjoner. Dokumentasjonen kan bl.a. bestå av
- kunstneriske originalarbeider,
- gjengivelse av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller liknende,
- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet,
- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program, katalog, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner,
- kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag.

Alle søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.

(6) Førsteamanuensis eller høyskoledosent som ikke har vært bedømt for norsk professorkompetanse i løpet av de siste to år, kan kreve å få sin kompetanse bedømt. Hvis det i løpet av de siste to år har vært utlyst professorstilling i vedkommendes spesialitet ved egen institusjon, gjelder toårsregelen fra søknadsfristen for den utlyste stillingen. Når en søknad er mottatt av Universitets- og høgskolerådet, gjelder toårsgrensen selv om vedkommende senere trekker sin søknad.

(7) Førsteamanuensis eller høyskoledosent som har oppnådd utenlandsk professorkompetanse, kan søke om å få sin kompetanse vurdert som grunnlag for opprykk etter norske regler med søknadsfrist etter (4). Bedømmelseskomiteen vurderer om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd.

(8) For førsteamanuensis eller høyskoledosent som har oppnådd kompetanseerklæring for professor II-stilling, og som søker om opprykk, skal det foretas ny bedømmelse.

(9) Bedømmelsen foretas av nasjonalt nedsatte komiteer innenfor nærmere angitte fagområder. Alle institusjoner som har mottatt søknader som må bedømmes av komiteene, sender innen 1. oktober opplysninger om søkerne på eget skjema til Universitets- og høgskolerådet. Rådet fordeler ansvaret for etableringen av nasjonale komiteer mellom universitetene og de vitenskapelige høyskolene. Styret ved den institusjon som har fått ansvaret for bedømmelsen innenfor et fagområde, oppnevner selv en felles bedømmelseskomité for området. I spesielle tilfeller, bl.a. for skapende og kunstneriske fagområder, kan Universitets- og høgskolerådet gi en annen institusjon ansvar for etablering av nasjonal komité. I slike tilfeller skal minst ett av medlemmene i den sakkyndige komiteen komme fra nærliggende fagområde ved universitet eller vitenskapelig høyskole.

(10) Den enkelte nasjonale komité består av minst tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkernes fagområde. Styret ved den institusjonen som har ansvaret for bedømmelsen, eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret, kan oppnevne én eller flere spesialsakkyndige. Bedømmelseskomiteen kan også selv be om at det oppnevnes spesialsakkyndige.

Styret ved institusjonen, eller vedkommende avdeling etter fullmakt fra styret, utpeker en leder for utvalget blant medlemmene i utvalget, eller en administrator som leder utvalgets arbeid uten selv å være medlem av det. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal komiteen ha et medlem fra et annet land. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra søkerens egen institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen.

(11) Søknaden bør være endelig avgjort innen ett år etter at søkers dokumentasjon av vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse foreligger hos den institusjonen som har ansvaret for bedømmelsen på fagområdet. Denne fristen kan bare fravikes dersom det foreligger spesielle grunner som gjør det nødvendig å utsette søknadsbehandlingen.

(12) Bedømmelseskomiteen skal legge kriteriene for ansettelse som professor i § 1-2 til grunn ved bedømmelsen.

Av bedømmelseskomiteens tilråding må det framgå på hvilket grunnlag søkeren erklæres kompetent med henvisning til den dokumentasjonen som er nevnt under (5). Kompetansen skal knyttes til det fagområdet vedkommende er ansatt i, jf. (2).

Når en komité avgir kompetanseerklæring, skal den alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt i hvilken spesialitet søkeren anses å ha professorkompetanse. Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.

(13)Førsteamanuensis eller høyskoledosent som er erklært professorkompetent ved egen eller annen norsk institusjon i løpet av de siste seks år før søknadstidspunktet, kan søke sin institusjon om opprykk til professor, jf. (2) og (4). Dersom det foreligger en enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse, kan opprykk gis uten ny bedømmelse. Institusjoner som på bakgrunn av sin egenart har utfyllende regler om krav til sine professorer, kan ta disse i betraktning ved behandling av søknaden.

Dersom kompetansen er gitt under tvil eller under dissens blant de sakkyndige, skal det foretas ny bedømmelse. Også for søker som har kompetanseerklæring som er eldre enn seks år, skal søknaden behandles av en bedømmelseskomité. Komiteen vurderer om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd.

(14) Bedømmelseskomiteens vurdering av den enkelte søker sendes til vedkommende så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell tilleggsuttalelse før det treffes vedtak. På grunnlag av bedømmelseskomiteens vurdering og eventuelle innsigelser og tilleggsmerknader fatter ansettelsesmyndigheten for professorer ved den institusjonen som har fått ansvaret for bedømmelsen innenfor fagområdet, vedtak om godkjennelse av bedømmelsen. Melding om vedtaket sendes til søkeren, vedkommende institusjon og Universitets- og høgskolerådet.

(15) Ansettelsesmyndigheten for professorer ved den institusjonen hvor søkeren er ansatt, tildeler opprykk på grunnlag av godkjent kompetanseerklæring fra komiteen. Den sakkyndige komitéen må enstemmig erklære søkeren professorkompetent for at opprykk skal gis. Departementet kan gi nærmere regler om saksbehandlingen.

(16) Opprykk både etter (13) og (15) gjelder fra søknadsfristen (15. september).

§ 2-2 Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor

(1) Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til stilling som førsteamanuensis eller førstelektor. Ansatte førstelektorer kan søke om overgang til stilling som førsteamanuensis. Opprykk er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.

(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fagområdet søkeren er ansatt. Ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå skal det opplyses at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor.

(3) Søknad om opprykk skal sendes til den institusjonen søkeren er ansatt ved. Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis skal søkeren legge ved en beskrivelse av sin vitenskapelige eller kunstneriske produksjon og omtale inntil 15 arbeider som vedkommende særlig vil skal legges til grunn for den sakkyndige vurderingen. Søknaden må inneholde curriculum vitae og eventuell publikasjonsliste.

Ved søknad om opprykk til førstelektor skal søkeren legge ved nødvendig dokumentasjon for den sakkyndige vurderingen. Søknaden må inneholde curriculum vitae.

(4) Institusjonens styre avgjør om det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig utvalg. Utvalget skal bestå av tre medlemmer. Minst en av de sakkyndige må ha kompetanse over førstestillingsnivå. De øvrige må minst ha førsteamanuensiskompetanse når det foreligger søknad om opprykk til førsteamanuensis, og minst førstestillingskompetanse når det foreligger søknad om opprykk til førstelektor. Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis må minst ett av medlemmene i utvalget være ansatt i et fagmiljø som har fått ansvar for doktorgradsutdanning. Dette kan fravikes for sakkyndig utvalg som skal behandle søknad om opprykk på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner. Bare en av de sakkyndige kan komme fra den institusjonen søkeren er ansatt ved. Begge kjønn skal om mulig være representert i utvalget. De sakkyndige kan i spesielle tilfeller be spesialsakkyndige om å uttale seg om deler av det materialet som er sendt inn.

(5) Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis skal det ikke oppnevnes sakkyndige dersom søker er erklært kompetent av sakkyndig utvalg til professor-, høyskoledosent- eller førsteamanuensisstilling på sitt fagområde ved institusjon under lov om universiteter og høyskoler. Det samme gjelder dersom søker har norsk doktorgrad i faget, eller utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Ved søknad om opprykk til førstelektor kan oppnevning av sakkyndige unnlates dersom søker er erklært kompetent av sakkyndig utvalg til førstelektorstilling på sitt fagområde ved institusjon under lov om universiteter og høyskoler, jf. (8) siste punktum.

(6) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor i §§ 1-4 eller 1-5 til grunn for vurderingen.

(7) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig avgjørelse. Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren, vedlegges saken.

(8) De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Ved søknad om opprykk i forbindelse med ansettelse tildeler ansettelsesmyndigheten opprykk på grunnlag av uttalelsen fra det sakkyndige utvalget. Ved søknad om opprykk fra ansatt ved institusjonen tildeler administrasjonen opprykk på grunnlag av uttalelsen fra det sakkyndige utvalget. Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis fra ansatt ved institusjonen tildeler administrasjonen opprykk når søkeren er kvalifisert etter (5). Administrasjonen kan dessuten gi opprykk til ansatt som dokumenterbart er kvalifisert for opprykk til førsteamanuensis etter (5), selv om vedkommende ikke har søkt. Ansettelsesmyndigheten avgjør om søker som kommer inn under (5) siste punktum, kan gis opprykk til førstelektor uten ny sakkyndig vurdering.

(9) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert, eller fra tiltredelsestidspunktet.

For søker som gis opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av oppnådd doktorgrad, kan opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. Dette må dokumenteres. Søknad om opprykk kan først innleveres når søker har fått melding om oppnådd doktorgrad.

(10) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner, kan ny søknad om opprykk tidligst sendes inn to år etter at det er gitt melding om avslag.

§ 2-3 Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stilling som høyskolelektor

(1) Ansatte høyskolelærere ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til høyskolelektor. Søknad sendes til den institusjonen søkeren er ansatt ved.

(2) Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som ikke fyller kriteriene under § 1-6, oppnevnes to sakkyndige til å vurdere søknaden. Ingen av de sakkyndige kan være knyttet til institusjonen. Styret avgjør om det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig utvalg.

(3) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig avgjørelse. Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren, vedlegges saken.

(4) De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Administrasjonen tildeler opprykk på grunnlag av uttalelsen fra de sakkyndige.

Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som fyller kriteriene under § 1-6, tildeler administrasjonen opprykk uten sakkyndig vurdering.

(5) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert.

(6) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner, kan ny søknad om opprykk tidligst sendes inn to år etter at det er gitt melding om avslag.

Kapittel 3: Ikrafttredelse

§ 3-1 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.