Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Djupedal med flere tiltak mot forskningsjuks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren vil sette fortgang i arbeidet med å opprette et nasjonalt uredelighetsutvalg for forskning. Regjeringen vil i løpet av våren fremme en proposisjon til Stortinget om saken.

Djupedal med flere tiltak mot forskningsjuks

Kunnskapsminister Øystein Djupedal setter fortgang i arbeidet med å opprette et lovbestemt uredelighetsutvalg for å hindre forskningsjuks. En proposisjon om dette vil bli fremmet i løpet av våren, og Djupedal håper Stortinget kan behandle saken før sommerferien.

I tillegg vektlegger Djupedal de høyere utdanningsinstitusjonenes eget ansvar for å holde kvalitet og høy etisk standard på forskningen. – Institusjonene selv har et hovedansvar for å bygge opp gode systemer som skal hindre juks, sier kunnskapsministeren.

Han fremhever samtidig to konkrete tiltak for å sikre dette:

  • problemstillinger rundt redelighet i forskning skal gjøres til et sentralt tema på styringsmøtene departementet gjennomfører det kommende halvåret med alle høyere læresteder
  • forskerutdanningen skal gjennomgås for å sikre at etiske spørsmål får en bred plass i utdanningen.

17. januar møter dessuten Djupedal rektorer og direktører fra alle universitet og høyskoler på den såkalte kontaktkonferansen for høyere utdanning i Oslo. Også her vil tiltakene for å hindre forskningsjuks få en bred plass i hans budskap til deltakerne.

Opprettelse av uredelighetsutvalg for forskning

Bakgrunn
Norges forskningsråd fikk tidligere, i samråd med de nasjonale forskningsetiske komitéene og Universitetsrådet/Høgskolerådet, i oppdrag å utrede hvordan arbeidet med uredelighet i forskning kunne organiseres nasjonalt og lokalt. Forslaget forelå i desember 2001.

I mars 2002 la Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) frem et forslag for Utdannings- og forskningsdepartementet om å utrede spørsmålet om lovhjemling av de regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk.

Departementet valgte å se disse to sakene i sammenheng, og et høringsnotat om lovhjemling av de forskningsetiske komitéene og et nasjonalt uredelighetsutvalg ble sendt ut i juni 2004. I notatet foreslo departementet en ny lov som hjemler et nasjonalt system for behandling av etikk og uredelighet i forskningen. Det ble foreslått å opprette et lovfestet, nasjonalt uredelighetsutvalg. Det ble understreket at ansvaret for forebygging og behandling av uredelighet i forskning primært skal ligge hos den enkelte forskningsinstitusjon. Uredelighetsutvalget skal være en ressurs for institusjonene i behandling av saker som ikke kan eller bør behandles på lokalt nivå.

Se også høringsnotatet av 17.06.04: Høring: lovhjemling av etikkomiteer og nasjonalt utvalg for uredelighet i forskningen.

Regjeringens oppfølging
Regjeringen arbeider for tiden med en proposisjon om et system for behandling av uredelighet i forskning og lovfesting av et helhetlig etikkomitésystem. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å fremme en odelstingsproposisjon om saken i løpet av våren 2006. I dette arbeidet må det tas hensyn til at de regionale forskningsetiske komitéenes oppgaver og rolle også er vurdert av et eget utvalg nedsatt av Helsedepartementet (Nylenna-utvalget). Utvalgets innstilling (NOU 2005: 1 God forskning – bedre helse) ble sendt på høring tidlig på nyåret 2005.

For en mer utfyllende beskrivelse av de tidligere utredningene, se St.meld.20 (2004-2005) Vilje til forskning, s 120.

(18.01.06)

Til toppen