Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Mer internasjonalisering av utdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om internasjonalisering av utdanningen. Meldingen vil omhandle videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning.

Regjeringen setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om internasjonalisering av utdanningen. Meldingen vil omhandle internasjonalisering i videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Det tas sikte på å legge frem stortingsmeldingen høsten 2008.

Både gjennom Kvalitetsreformen og Kunnskapsløftet er internasjonalisering av norsk utdanning bekreftet som satsingsområde. Regjeringen har også påpekt i Soria Moria-erklæringen at den vil styrke internasjonale samarbeidsordninger, og at alle studenter som tar høyere eller lavere grad i Norge får tilbud om å ta deler av undervisningen i utlandet.

Det har vært store endringer internasjonalt og i det norske utdanningssystemet de siste ti årene. I tillegg har utviklingen gått i en retning som legger større vekt på tosidigheten i internasjonal kunnskapsutveksling – utenlandske studenter i Norge og norske studenter i utlandet er deler av samme prosess og bidrar til samme mål.

På bakgrunn av dette mener regjeringen det er behov for en helhetlig vurdering av dagens rammer, ordninger og ressursbruk i internasjonalisering av videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. En stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning vil innebære en gjennomgang av hele det internasjonale virkefeltet for å vurdere både vektleggingen av de ulike elementene i internasjo¬naliseringen, samsvar mellom nasjonale mål og virkemidler og effektiviteten i det arbeidet som gjøres.