Historisk arkiv

Rapport om kunstnerisk utviklingsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet mottok i dag en rapport fra Universitets- og høyskolerådet om finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid ved universitetene og høyskolen

I dag overleverte Universitets- og høyskolerådet ”Vekt på kunstnerisk utviklingsarbeid”, en rapport som drøfter mulighetene for å utvikle indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid som kan inngå i et resultatbasert finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utvalget har bestått av personer som dekker bredden i norsk kunstutdanning, og vært ledet av professor Harald Jørgensen ved Norges Musikkhøgskole.

 

–Utredningen vil være nyttig for å vurdere om og eventuelt hvordan, indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid kan inngå i en resultatkomponent for universitets- og høyskolesektoren. Jeg merker meg at utvalget som har vurdert disse kompliserte spørsmålene, understreker at det er krevende å utvikle gode indikatorer for kvalitet i kunst og samtidig ivareta respekt for kunstfagenes egenart, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 

Utvalget tar for seg flere problemstillinger, blant annet hvordan man skal håndtere kunsterisk arbeid av midlertidig karakter. Forestillinger kan for eksempel ikke bevares i fremtiden slik som et maleri. Utvalget konkluderer med å ikke anbefale å innføre noen indikator for kunstnerisk utviklingsarbeid i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler på det nåværende tidspunktet. Utvalget anbefaler imidlertid at det utvikles indikatorer for kandidater som har fullført Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid hvis dette programmet utvides, og tildelinger fra nasjonal prosjektstøtte hvis dette er mulig å etablere.

 

–Vi vil nå sende utredningen på høring som vi regner med vil skape debatt. Først når høringsinnspillene er mottatt og gjennomgått, vil vi ta stilling til utvalgets vurderinger, sier kunnskapsministeren.

 

Rapporten ligger på UHR sine nettsider